O projekte

 

Centra excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme

(ITMS: 26220120064)

 

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os 2: Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie 2.1: Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

Kód ITMS: 26220120064

Doba riešenia: 1.9.2010 – 30.8.2013

 

I.    Riešiteľské organizácie projektu:

 

Organizácia prijímateľa podpory: Geologický ústav SAV Bratislava, pracovisko Banská Bystrica

Partnerská organizácia I.: Ústav geotechniky SAV Košice

Partnerská organizácia II.: Technická univerzita vo Zvolene

 

II.    Strategický cieľ projektu:

 

Podpora excelentného integrovaného výskumu geosféry Zeme s dôrazom na rozvoj potrebnej infraštruktúry, medzinárodnej spolupráce a vzdelávania. 

 

III.   Špecifické ciele projektu:

 

1. Vybudovanie formálnej štruktúry centra excelentnosti a zabezpečenie jeho dlhodobej udržateľnosti

2. Vybavenie centra excelentnosti špičkovou prístrojovou technikou a modernou IKT infraštruktúrou pre geovedný výskum

 

IV.  Hlavné prínosy projektu:

 

1.    získanie Centra excelentnosti ako novej preferovanej formy organizácie vedy na Slovensku. Vytvorenie prvého centra excelentnosti v odbore geovied na Slovensku.

2.    vybavenie pracovísk špičkovou prístrojovou technikou, ktorá zvýši úroveň vedeckých výsledkov našich organizácií i geovied na Slovensku. 

3.    integrácia výskumných tímov Geologického ústavu SAV, Ústavu geotechniky SAV a Technickej univerzity Zvolen na báze inovatívnych smerov výskumu (biochronológia, paleoekológia, paleobiológia, paleoklimatológia, environmentálna geológia, geobiológia, paleolimnológia, bioklimatológia, pedogenéza, výskum minerálnych nanočastíc, atď.

4.    motivačné stimuly pre skvalitnenie vedeckej práce riešiteľov projektu, personálne posilnenie pracovísk zapojených do projektu (vytvorenie postdoktorandských a technických miest,    obsadenie pozícií doktorandov). 

5.    vyrovnanie disparít vo vedeckej základni Slovenska a posilnenie regionálnych pracovísk vedeckého výskumu

 

V.   Vedecký program centra  excelentnosti a vedecké aktivity projektu

 

1.    Analýza globálnych zmien a ich vplyvu na ekosystémy a biodiverzitu Zeme

(cieľ aktivity: vysokorozlišovacia stratigrafia, stratotypy, environmentálna mikropaleontológia, biodiverzita v priestore a čase, evolučné a radiačné eventy)

2.    Výskum geodynamických procesov a podmienok formovania zemskej kôry

(cieľ aktivity: tektogenéza paniev, interpretácia kôrových procesov, tlakovo-teplotné podmienky, litosférické fluidá, termotektonický vývoj). 

3.    Štúdium biogeochemických procesov a environmentálnych aspektov ochrany baníckej krajiny

(cieľ aktivity: biogeochemické procesy, interakcia biotických a abiotických zložiek , remediácia banských záťaží, minerálne aerosóly, ozdravenie baníckej krajiny).

4.    Štúdium látkovo-energetických tokov vo vrchnej časti geosféry

(cieľ aktivity: látkovo-energetické toky v  pôdnych substrátoch, interakcia pôdnych mikroorganizmov a minerálnych častíc, tvorba sorbčného komplexu pôd, regulácia klimatických zmien.

 

 

VI.      Vedecké laboratóriá centra excelentnosti

 

1. Laboratórium mikropaleontológie a stratigrafie (GlÚ SAV)

2. Laboratórium paleolimnológie (GlÚ SAV)

3. Laboratórium izotopovej  a organickej geochémie (GlÚ SAV)

4. Laboratórium rtg difrakčnej  analýzy materiálov (GlÚ SAV)

5. Laboratórium vibračnej spektroskopie (GlÚ SAV)

6. Laboratórium geofluíd a mikrotermometrie (GlÚ SAV)

7. Laboratórium katódovej luminiscencie (GlÚ SAV)

8. Laboratórium elektrónovej mikroanalýzy (EDS) (GlÚ SAV)

9. Laboratórium geomikrobiológie (ÚGt SAV)

10. Pedologické laboratórium (TU  Zvolen)

11. Bioklimatologické laboratórium (TU Zvolen)

 

VII.    Riešitelia projektu:

Geologický ústav SAV: doc. RNDr. J. Soták, DrSc. – projektový manažér, RNDr. Adrián Biroň, CSc., Mgr. R. Milovský, PhD., Mgr. R. Kyška-Pipík, PhD., Mgr. T. Mikuš, PhD., prof. RNDr. P. Andráš, CSc., doc. RNDr. S. Jeleň, CSc., Mgr. J. Luptáková, PhD., Mgr. S. Milovská, PhD., RNDr. M. Dzúrová - Smrečková, PhD., Mgr. J. Šurka, Mgr. P. Ledvák, PhD. – postdoc, Mgr. M. Sýkorová – doktorand, Mgr. J. Bukovina – doktorand, Mgr. S. Budáčová – technický pracovní, Mgr. Š. Sliacka – technický pracovník, RNDr. M. Janák, DrSc. – expert, doc. RNDr. V. Hurai, DrSc. – expert, doc. RNDr. J. Michalík, DrSc. – expert, Mgr. A. Tomašových, PhD. – expert.

Ústav geotechniky SAV: MVDr. D. Kupka, PhD. – asistent projektového manažéra, prof. RNDr. P. Baláž, DrSc., Ing. I. Štyriaková, PhD., Ing. A. Luptáková, PhD., Ing. M. Praščáková, PhD., Ing. J. Hančuľák, PhD., RNDr. Eva Mačingová, PhD. – postdoc, Ing. K. Jablonovská, PhD. – postdoc, M. Kvaková – technický pracovník, H. Vašková – technický pracovník.

Technická univerzita Zvolen: doc. RNDr. Juraj Bebej, CSc. – asistent projektového manažéra, doc. Dr. Ing. V. Pichler, PhD.,  prof. Ing. J. Škvarenina, PhD., prof. Ing. M. Jakubis, PhD., doc. Ing. J. Gregor, CSc., doc. Ing. K. Střelcová, PhD., doc. RNDr. Milada Gajtanská, CSc., Ing. E. Gömöryová, CSc., Ing. M. Homolák, PhD., RNDr. B. Beláček, PhD., Ing. P. Husa – technický pracovník.