Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme

 
Centrum excelentnosti vzniklo v rámci projektu štrukturálnych fondov EÚ (ITMS: 26220120064).

webstránka Centra excelentnosti

Operačný program: Výskum a vývoj
Prioritná os 2: Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie 2.1: Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Doba riešenia: 1.9.2010 – 30.8.2013

Riešiteľské organizácie projektu:

 • Organizácia prijímateľa podpory: Geologický ústav SAV Bratislava, pracovisko Banská Bystrica
 • Partnerská organizácia I.: Ústav geotechniky SAV Košice
 • Partnerská organizácia II.: Technická univerzita vo Zvolene

Strategický cieľ projektu:

 • Podpora excelentného integrovaného výskumu geosféry Zeme s dôrazom na rozvoj potrebnej infraštruktúry, medzinárodnej spolupráce a vzdelávania.

Špecifické ciele projektu:

 • Vybudovanie formálnej štruktúry centra excelentnosti a zabezpečenie jeho dlhodobej udržateľnosti
 • Vybavenie centra excelentnosti špičkovou prístrojovou technikou a modernou IKT infraštruktúrou pre geovedný výskum

Hlavné prínosy projektu:

 • získanie Centra excelentnosti ako novej preferovanej formy organizácie vedy na Slovensku. Vytvorenie prvého centra excelentnosti v odbore geovied na Slovensku.
 • vybavenie pracovísk špičkovou prístrojovou technikou, ktorá zvýši úroveň vedeckých výsledkov našich organizácií i geovied na Slovensku.
 • integrácia výskumných tímov Geologického ústavu SAV, Ústavu geotechniky SAV a Technickej univerzity Zvolen na báze inovatívnych smerov výskumu (biochronológia, paleoekológia, paleobiológia, paleoklimatológia, environmentálna geológia, geobiológia, paleolimnológia, bioklimatológia, pedogenéza, výskum minerálnych nanočastíc, atď.
 • motivačné stimuly pre skvalitnenie vedeckej práce riešiteľov projektu, personálne posilnenie pracovísk zapojených do projektu (vytvorenie postdoktorandských a technických miest, obsadenie pozícií doktorandov).
 • vyrovnanie disparít vo vedeckej základni Slovenska a posilnenie regionálnych pracovísk vedeckého výskumu

Vedecký program centra excelentnosti a vedecké aktivity projektu:

 • Analýza globálnych zmien a ich vplyvu na ekosystémy a biodiverzitu Zeme (cieľ aktivity: vysokorozlišovacia stratigrafia, stratotypy, environmentálna mikropaleontológia, biodiverzita v priestore a čase, evolučné a radiačné eventy)
 • Výskum geodynamických procesov a podmienok formovania zemskej kôry (cieľ aktivity: tektogenéza paniev, interpretácia kôrových procesov, tlakovo-teplotné podmienky, litosférické fluidá, termotektonický vývoj).
 • Štúdium biogeochemických procesov a environmentálnych aspektov ochrany baníckej krajiny (cieľ aktivity: biogeochemické procesy, interakcia biotických a abiotických zložiek , remediácia banských záťaží, minerálne aerosóly, ozdravenie baníckej krajiny).
 • Štúdium látkovo-energetických tokov vo vrchnej časti geosféry (cieľ aktivity: látkovo-energetické toky v pôdnych substrátoch, interakcia pôdnych mikroorganizmov a minerálnych častíc, tvorba sorbčného komplexu pôd, regulácia klimatických zmien.

Riešitelia projektu:

 • Geologický ústav SAV: J. Soták – projektový manažér, Adrián Biroň, R. Milovský, R. Kyška-Pipík, T. Mikuš, P. Andráš, S. Jeleň, J. Luptáková, S. Milovská, M. Dzúrová – Smrečková, J. Šurka, P. Ledvák, M. Sýkorová, J. Bukovina (M. Janák, V. Hurai, J. Michalík, A. Tomašových).
 • Ústav geotechniky SAV: D. Kupka – asistent projektového manažéra, P. Baláž, I. Štyriaková, A. Luptáková, M. Praščáková, J. Hančuľák, E. Mačingová, K. Jablonovská.
 • Technická univerzita Zvolen: J. Bebej – asistent projektového manažéra, V. Pichler, J. Škvarenina, M. Jakubis, J. Gregor, K. Střelcová, M. Gajtanská, E. Gömöryová, M. Homolák, B. Beláček.

Vedecké laboratóriá centra excelentnosti:

 • Laboratórium mikropaleontológie a stratigrafie (GlÚ SAV)
 • Laboratórium paleolimnológie (GlÚ SAV)
 • Laboratórium izotopovej a organickej geochémie (GlÚ SAV)
 • Laboratórium rtg difrakčnej analýzy materiálov (GlÚ SAV)
 • Laboratórium vibračnej spektroskopie (GlÚ SAV)
 • Laboratórium geofluíd a mikrotermometrie (GlÚ SAV)
 • Laboratórium katódovej luminiscencie (GlÚ SAV)
 • Laboratórium elektrónovej mikroanalýzy (EDS) (GlÚ SAV)
 • Laboratórium geomikrobiológie (ÚGt SAV)
 • Pedologické laboratórium (TU Zvolen)
 • Bioklimatologické laboratórium (TU Zvolen)

V roku 2012 bol pripravený ďalší projekt štrukturálnych fondov pod názvom Dobudovanie technickej infraštruktúry pre výskum geodynamických procesov a globálnych zmien v histórii Zeme (ITMS: 26210120013). Tento projekt je orientovaný na dobudovanie infraštruktúry pracoviska v Banskej Bystrici, resp. dovybavenie laboratórií vytvorených v rámci projektu Centra excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme. V rámci projektu bude na pracovisku okrem iného inštalovaný aj najmodernejší prístroj pre detailný výskum tuhej fázy – elektrónový mikroanalyzátor EPMA najnovšej generácie s „field emission“ zdrojom. Plánovaná je aj mobilná laboratórna jednotka.


Uou can get writing term paper help that will impress you with its quality!