Informácie o časopise

 

www.geologicacarpathica.com

GEOLOGICA CARPATHICA  je oficiálny časopis Karpato-Balkánskej geologickej asociácie, ktorý publikuje príspevky z:

  • experimentálnej petrológie, petrológie a mineralógie
  • geochémie a izotopovej geológie
  • aplikovanej geofyziky, stratigrafie a paleontológie
  • sedimentológie, tektoniky a štruktúrnej geológie
  • ložiskovej geológie, atď.

Časopis vychádza 6 krát ročne.
Od roku 1995 je indexovaný v databáze Current Contents.

ISSN:

print: 1335-0552
online: 1336-8052

Kontakty:

Hlavný redaktor: RNDr. Igor BROSKA, DrSc. e-mail
Vedecký redaktor: doc. RNDr. Jozef MICHALÍK, DrSc. e-mail
Výkonný redaktor: Bc. Eva Petríková e-mail  tel.: 02/3229 3215

Vydavateľ:

Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied

Spoluvydavatelia:

Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
Państwowy Instytut Geologiczny, Varšava

Vydáva:

Veda, Vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 9, 840 02 Bratislava 45, Slovak Republic

Current Contents ®

IF 2014 = 0,761

(vývoj IF od r. 1997)