História

 

1953-1955: Laboratórium pre paleontológiu a stratigrafiu

Geologické pracovisko v Slovenskej akadémii vied, z ktorého vznikol dnešný Geologický ústav SAV, zorganizoval a prvých desať rokov viedol otec modernej slovenskej geológie – akademik Dimitrij Andrusov. V roku 1953 bol vymenovaný za predsedu „Komisie pre geológiu“, ktorá bola zriadená pri sekcii matematických a prírodných vied na SAV.

 

1955-1963: Geologické laboratórium SAV (externý vedúci D. Andrusov)

zamestnanci 195822. novembra 1955 sa vytvorilo Geologické laboratórium SAV pod vedením akademika Andrusova ako externého vedúceho. Geologické laboratórium, ktoré sa orientovalo na paleontologické, stratigrafické a tektonické problémy, bolo začlenené do vedeckých kolégií geológie a geografie SAV a ČSAV. Pretože laboratórium malo priestorové problémy, väčšina pracovníkov pracovala na geologickej katedre Prírodovedeckej fakulty. V roku 1962 sa vyčlenilo Oddelenie biostratigrafie a paleontológie a Oddelenie litologicko-petrografické, ktoré v prvom desaťročí jestvovania ústavu zohrali rozhodujúcu úlohu. V roku 1963 bol prof. Andrusov Predsedníctvom SAV neočakávane odvolaný, laboratórium zrušené a jeho pracovníci aj so mzdovými fondami pridelení na Prírodovedeckú fakultu UK. Ešte v tom istom roku bolo rozhodnutie o zrušení laboratória odvolané a externým riaditeľom sa stal profesor Bohuslav Cambel .

 

1963-1966: Geologické laboratórium SAV (externý riaditeľ B. Cambel)

Po nástupe nového riaditeľa sa koncepcia riešených geologických problémov na geologickom pracovisku SAV rozšírila. V roku 1964 bolo založené Oddelenie geochémie, mineralógie a petrológie. Geologické laboratórium v tej dobe nebolo moderne vybavené, okrem niekoľkých mikroskopov, zariadenia pre fotolaboratórium a brusiareň nemalo žiadne prístroje. Preto bolo treba vybudovať laboratórne centrá, hlavne pre chemickú a mineralogickú analýzu hornín, minerálov, surovín a sedimentologické výskumy hornín.

 

1966-2015: Geologický ústav SAV

1966-1989 (riaditeľ Akad. Prof. Bohuslav Cambel, DrSc.)

zamestnanci 1977

Laboratórium prerástlo do vedeckého ústavu a od roku 1966 bolo premenované na Geologický ústav Slovenskej akadémie vied. Ústav sídlil v budove SAV na Štefánikovej ulici. V roku 1976 sa ústav presťahoval do areálu na Patrónke do “provizórnej” budovy, v ktorej sídli dodnes. Časť laboratórií bola umiestnená na Ústave architektúry, v uvoľnenom areáli bývalých kasární v Petržalke a v Svätojurskom Šúre. V roku 1976 vzniklo Tektonické oddelenie a v roku 1981 detašované Oddelenie nerastných surovín v Banskej Bystrici. V roku 1980 sa akad. Cambel stal interným riaditeľom a viedol ústav až do roku 1989.

Široké spektrum zameraní (riešenie základných problémov geochémie, mineralógie, petrológie, metalogenézy, sedimentológie, litológie, tektoniky, stratigrafie, paleogeografie a paleontológie Západných Karpát) riešilo do roku 1990 päť oddelení:

  • Oddelenie geochemicko-mineralogicko-petrologické (vedúci Bohuslav Cambel)
  • Oddelenie biostratigrafické (vedúci Ján Seneš, Ján Bystrický, Eduard Köhler)
  • Oddelenie litologicko-sedimentologické (vedúci Karol Borza)
  • Oddelenie tektonické (vedúci Michal Maheľ)
  • Oddelenie nerastných surovín v Banskej Bystrici (vedúci Milan Háber)

 

1989-1995 (riaditeľ RNDr. Eduard Köhler, DrSc.)

Po odchode akad. Cambela do dôchodku začiatkom roku 1990 bol riaditeľom ústavu menovaný Dr. Eduard Köhler. Ústav mal tri oddelenia (Odd. historickej a dynamickej geológie, Odd. geochémie, mineralógie a petrológie, Odd. nerastných surovín), štvrtým sa stalo Technické oddelenie, vedené riaditeľom. Podarilo sa získať budovu po Virologickom ústave SAV na Valašskej ulici (v areáli GÚDŠ). V roku 1991 boli zrušené oddelenia ústavu, riešiteľské kolektívy sa tvoria na základe grantových úloh. Rok 1992 priniesol do výkonov pracoviska Geologického ústavu SAV optimalizáciu vzhľadom na dokončenie adaptácií objektov na Valašskej ulici a v areáli na Patrónke. I detašované pracovisko v Banskej Bystrici sa z nevyhovujúcich priestorov na Hornej ulici presťahovalo na Severnú 5 do modernej budovy SAV. Hoci sa počet pracovníkov v tomto období znížil o 50%, došlo k výraznému vzrastu publikačnej a prednáškovej činnosti ústavu. Pri prvej akreditácii ústavov SAV v roku 1993 bol ústav zaradený do kategórie C, o rok neskôr už postúpil do kategórie B.

 

1995-2001 (riaditeľ Doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.)

V roku 2000 potvrdil Geologický ústav SAV novou akreditáciou svoje postavenie ako vedecké pracovisko kategórie “A”. Pri akreditácii v tomto roku sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi povrdil trvalý nárast všetkých najvýznamnejších vedeckých scientometrických ukazovateľov, najmä rast citovanosti v SCI periodikách. Došlo k úzkemu prepojeniu pracovísk Prírodovedeckej fakulty UK a ústavu a vzniklo spoločné pracovisko zamerané na ílovú mineralógiu. Časopis Geologica Carpathica sa v roku 1995 dostal do databázy Current Contents. Zníženie príspevku zo štátneho rozpočtu, zníženie príjmov z hospodárskej činnosti a zvyšovanie nákladovosti geologického výskumu a vydávania časopisu Geologica Carpathica viedlo v rokoch 2000 a 2001 k prehlbovaniu finančnej krízy ústavu.

 

2002-2006 (riaditeľ RNDr. Jozef Vozár, DrSc.)

Nastúpený trend rastu publikačnej aktivity pokračoval. Z ekonomickej krízy sa ústav dostal získaním projektov z MŽP SR, APVV a medzinárodných projektov. Kúpila sa vhodnejšia budova pre rast pracoviska v Banskej Bystrici a začalo sa s jej rekonštrukciou. Ústav zorganizoval 17. kongres Karpato-balkánskej geologickej asociácie (2002). Rozšíril sa laboratórny výskum o pracovisko Central European Argon Laboratory so zameraním na datovanie metódou Ar.

zamestnanci 2003
 

2006-2009 (riaditeľ RNDr. Jaroslav Lexa, CSc.)

Kvalita vedeckých výstupov naďalej stúpala, publikácie ústavu boli často v karentovaných časopisoch s vysokým impaktom. V roku 2007 sa ústav opäť akreditoval do kategórie A. Vzniklo spoločné pracovisko s Univerzitou Utah (Energy & Geoscience Laboratory). Ústav získal dva projekty štrukturálnych fondov Európskej únie na vybudovanie Centra excelentnosti a prístavbu novej budovy v Banskej Bystrici.

 

Od roku 2010 (riaditeľ RNDr. Igor Broska, DrSc.)

Prebieha implementácia dvoch projektov štrukturálnych fondov EÚ – “Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme” a ” Vybudovanie Centier vzdelávania SAV v Banskej Bystrici a Smoleniciach”. V roku 2012 sa ústav opätovne akreditoval do kategórie A a získal tretí projekt štrukturálnych fondov Európskej únie “Dobudovanie technickej infraštruktúry pre výskum geodynamických procesov a globálnych zmien v histórii Zeme” pre pracovisko v Banskej Bystrici.

zamestnanci 2013

 

Od 1. júla 2015 bol v zmysle Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine zmenený názov Geologický ústav SAV na Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied.