Medaila akademika Bohuslava Cambela

 

Medailu akademika Bohuslava Cambela udeľuje Geologický ústav SAV v úsilí oceniť:

  • vynikajúce vedecké výsledky a podporu rozvoja vedy na Geologickom ústave SAV
  • vynikajúcu vedeckú osobnosť geovied

Akademik Bohuslav Cambel (1919 – 2006) bol výnimočný slovenský vedec a zakladateľ geochémie na Slovensku. Ako riaditeľ Geologického ústavu SAV od roku 1963 systematicky budoval modernú laboratórnu infraštruktúru a to aj na ním založenom Oddelení nerastných surovín GlÚ SAV v Banskej Bystrici. Svoje vedecké práce orientoval na široké spektrum problémov, hlavne na poznanie genézy granitov, ložiská nerastných surovín, metalogenézu sulfidov a výskum organickej hmoty, pričom pri ich výskume priekopnícky uplatňoval progresívne geochemické a izotopické metódy založené na širokej medzinárodnej spolupráci. Geologický zborník vydávaný na Geologickom ústave od. r. 1950 pretvoril na prvý medzinárodný vedecký geologický časopis na Slovensku Geologický zborník – Geologica Carpathica. V jeho vedeckej škole vyrástlo množstvo vedeckých osobností a bol zaradený medzi 2000 významných vedcov 20. storočia.

Štatút Medaily akademika Bohuslava Cambela

 

Laureáti:

2015

Jan Veizer

Prof. Dr. Jan Veizer, PhD. (Department of Earth Sciences, University of Ottawa, Kanada)  – Curriculum vitae

2014

Ing. Robert Marschalko, DrSc. (vedecký pracovník Geologického ústavu SAV)

2013


RNDr. Vladimír Cambel, CSc.
(mimoriadny laureát – syn B. Cambela, riaditeľ Elektrotechnického ústavu SAV v Bratislave)

Doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
(vedecký pracovník, bývalý riaditeľ Geologického ústavu SAV)

Prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc.
(riaditeľ Geologického ústavu Akadémie vied Českej republiky v Prahe) –
Curriculum vitae