Nov 192013
 

Slávnostným kolokviom pri príležitosti 60. výročia založenia Geologického ústavu SAV, ktoré sa uskutočnilo dňa 16. októbra 2013 v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach si pracovníci a pozvaní hostia pripomenuli šesť decénií od založenia ústavu v roku 1953. Súčasťou osláv bola v dňoch 16.- 19. 10. 2013 aj medzinárodná vedecká konferencia GEEWEC 2013 (Geological evolution of the Western Carpathians: new ideas in the field of inter-regional correlations).

rogram osláv na Smolenickom zámku začal predpoludňajším slávnostným zasadnutím redakčnej rady časopisu Geologica Carpathica. Po obede sa slávnostné zhromaždenie začalo prierezovou prednáškou riaditeľa ústavu – RNDr. Igora Brosku, DrSc. o histórii, prítomnosti a budúcnosti Geologického ústavu SAV. Po príhovoroch člena Predsedníctva SAV – podpredsedu pre I. oddelenie vied – Ing. Juraja Lapina, DrSc. a riaditeľa Geologického ústavu AV ČR – Prof. RNDr. Pavla Bosáka, DrSc. slávnostná časť zhomaždenia pokračovala odovzdávaním ocenení a zdravicami hostí.

Riaditeľ GlÚ SAV RNDr. I. Broska, DrSc. ocenil pamätnou medailou pri príležitosti 60. výročia založenia Geologického ústavu Slovenskej akadémie vied za dlhoročnú spoluprácu, podporu a priazeň najvýznamnejšie spolupracujúce inštitúcie a bývalých pracovníkov ústavu.

Z organizácií si ocenenie prevzali zástupcovia Predsedníctva SAV, Ústavu geotechniky SAV v Košiciach, Geofyzikálneho ústavu SAV, Geografického ústavu SAV, Ústavu hydrológie SAV, Geologického ústavu Akadémie vied Českej republiky v Prahe, Prírodovedeckej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Prírodovedného múzea – Slovenského národného múzea v Bratislave, Poľského geologického ústavu – Národného výskumného ústavu vo Varšave, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky – Sekcie geológie a prírodných zdrojov, Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Nafty, a.s., Divízie prieskumu a ťažby uhľovodíkov v Plaveckom Štvrtku, Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ a Slovenskej geologickej spoločnosti.

Za aktívnu podporu GlÚ SAV a pretrvávajúcu vedeckú spoluprácu, členstvo v redakčnej rade časopisu Geologica Carpathica, členstvo vo Vedeckej rade GlÚ SAV, členstvo v Atestačnej komisii GlÚ SAV alebo v iných vedeckých komisiách, si ocenenie prevzali aj bývalí pracovníci ústavu, dnes univerzitní pedagógovia a súčasní, alebo bývalí vedúci katedier: Doc. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., Prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc., Prof. RNDr. Daniela Reháková, CSc., Prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc., Prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc., Prof. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc.

Najvýznamnejším ocenením, ktoré bude od roku 2013 na návrh Vedeckej rady GlÚ SAV každoročne udeľované, je Medaila akademika Bohuslava Cambela za vynikajúce vedecké výsledky a podporu rozvoja vedy na Geologickom ústave Slovenskej akadémie vied. Prvými laureátmi sa stali: mimoriadny laureát – RNDr. Vladimír Cambel, CSc. (syn B. Cambela, riaditeľ Elektrotechnického ústavu SAV v Bratislave); Prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc. (riaditeľ Geologického ústavu Akadémie vied Českej republiky v Prahe); Doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.(vedecký pracovník, bývalý riaditeľ GlÚ SAV).

Akademik Bohuslav Cambel (1919 – 2006) bol výnimočný slovenský vedec a zakladateľ geochémie na Slovensku. Ako riaditeľ Geologického ústavu SAV od roku 1963 systematicky budoval modernú laboratórnu infraštruktúru a to aj na ním založenom Oddelení nerastných surovín GlÚ SAV v Banskej Bystrici. Svoje vedecké práce orientoval na široké spektrum problémov, hlavne na poznanie genézy granitov, venoval sa ložiskám nerastných surovín, metalogenéze sulfidov a výskumu organickej hmoty, pričom pri ich výskume priekopnícky uplatňoval progresívne geochemické a izotopické metódy založené na širokej medzinárodnej spolupráci. Geologický zborník vydávaný na Geologickom ústave od. r. 1950 pretvoril na prvý medzinárodný vedecký geologický časopis na Slovensku Geologický zborník – Geologica Carpathica. V jeho vedeckej škole vyrástlo množstvo vedeckých osobností a bol zaradený medzi 2000 významných vedcov 20. storočia.

Riaditeľ GlÚ SAV RNDr. I. Broska, DrSc. ďalej ocenil Ďakovným listom za bezchybné riadenie, koordináciu a chod všetkých zložiek ústavu a aktívny pracovný prístup technicko – hospodárskych pracovníkov ústavu: Mgr. Dušana Stareka, PhD. (vedecký pracovník, vedúci pracoviska GlÚ SAV v Bratislave), Mgr. Radovana Kyšku – Pipíka, PhD.(vedecký pracovník, vedúci pracoviska GlÚ SAV v Banskej Bystrici), RNDr. Evu Chorvátovú (vedenie redakcie časopisu Geologica Carpathica), Mgr. Evu Luptákovú (vedenie knižnice GlÚ SAV), Bc. Adrianu Kleinovú (vedúca ekonomického oddelenia GlÚ SAV), Mgr. Máriu Šipkovú (asistentka riaditeľa, vedenie sekretariátu riaditeľa GlÚ SAV), Ing. Henrietu Paľovú (vedenie sekretariátu pracoviska v Banskej Bystrici), Ing. Danku Troppovú (odborná pracovníčka v Banskej Bystrici), p. Ľudovíta Packu (technický pracovník, Bratislava) a RNDr. Ivana Križániho(odborno – technický pracovník v Banskej Bystrici).

Po prestávke Slávnostné kolokvium pokračovalo blokom prednášok o prehľade výskumnej činnosti a infraštruktúry GlÚ SAV. RNDr. Igor Petrík, DrSc. prednášal o výskume kryštalinika Západných Karpát na Geologickom ústave SAV z pohľadu histórie, biostratigrafický výskum Západných Karpát na Geologickom ústave SAV z pohľadu histórie priblížil Doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc. O vybudovaní a budovaní centier vzdelávania SAV v Banskej Bystrici a Smoleniciach z finančných prostriedkov EÚ informoval Mgr. Radoslav Kyška – Pipík, PhD. Centrum excelentného výskumu pre integrovaný výskum geosféry Zeme na Geologickom ústave SAV v Banskej Bystrici ako nosný projekt implementácie špičkovej laboratórnej techniky v geovednom výskume na Slovensku, ktoré sa buduje taktiež s finančným príspevkom EÚ predstavili Doc. RNDr. Ján Soták, DrSc. a Mgr. Rastislav Milovský, PhD.

Slávnostná oficiálna časť programu sa prednáškami skončila a pre účastníkov nastala dlho očakávaná recepcia, spojená s otvorením medzinárodnej konferencie GEEWEC 2013. Výborné jedlo a pitie sa striedalo so sviežou jazzovou muzikou Jazz Bandu Hanky Gregušovej. Po desiatej hodine večer ju vystriedal nemenej zdatný hramonikár a spevák – vedecký pracovník ústavu – Doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc. O výbornú náladu aj v kuloároch Smolenického zámku bolo postarané do neskorých nočných hodín.

17. – 19. 10. pokračoval program medzinárodnou vedeckou konferenciou GEEWEC 2013, za účasti geovedcov zo Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska, Rakúska a Nemecka. Okrem šiestich pozvaných kľúčových prednášok o komplexnom časovom, priestorovom, horninovom a tektonickom vývoji Západných Karpát v siedmych sekciách odznelo celkom 48 prednášok a predstavených bolo takmer 20 posterov. Jeden konferenčný poobedňajší poldeň bol venovaný návšteve blízkeho starovekého Molpírskeho hradiska. Konfrerencia skončila v sobotu 19. 10. terénnou exkurziou v blízkom okolí Malých Karpát.

Šesť decénií – “diamantové jubileum” Geologického ústavu SAV je už vekom na bilancovanie. Môžeme hrdo vyhlásiť, že máme čo bilancovať a ďalej budovať na pevných základoch geologických vedomostí našich predchodcov. Našou perspektívou je budovať moderný geovedný ústav, opierajúci sa o najmodernejšie laboratórne vybavenie, špičkových odborníkov a výchovu ich nasledovníkov v prajnom prostredí Slovenskej akadémie vied.

Geologický ústav SAV úprimne ďakuje za sponzorskú podporu osláv a konferencie týmto spoločnostiam: PRAGOLAB s.r.o., NAFTA a.s., JEOL Ltd., CHEMMEA s.r.o., EGI – Energy and Geoscience Institute.

 

Fotogaléria z osláv: