Zoznam projektov

 

Aktuálne riešené projekty

Projekty národných agentúr


 

Agentúra MŠVVaŠ pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU)

 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)

APVV-0339-12
Jaroslav Lexa
2013-2017
Genéza perlitu a inovatívne prístupy pri jeho ťažbe a spracovaní
APVV-0436-12
Peter Vršanský
2013-2017
Evolučné zákonitosti indikované článkonožcami a ich príbuznými
APVV 0080-11
Marian Janák
2012-2015
(Ultra)vysokotlaková metamorfóza a fázové transformácie počas subdukcie a exhumácie kontinentálnej litosféry v kolíznych orogénnych zónach
APVV 0742-11
Ján Soták
2012-2015
Nová syntéza vývoja reliéfu Západných Karpát - príprava databázy pre testovanie kľúčových hypotéz

 

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA)

VEGA 2/0017/15
Dušan Starek
2015-2017
Integrovaný sedimentologický výskum paleogénnych súvrství Centrálnych Západných Karpát: rekonštrukcia depozičných paleoprostredí vo vzťahu k tektogenetickým procesom, subsidenčnej histórii panvy a meniacim sa klimatickým režimom
VEGA 2/0056/15
Radovan Kyška-Pipík
2015-2017
Multiproxy analýza limnických profundálnych sedimentov: cyklicita a variabilita prostredia vo vrchnom miocéne Centrálnej Paratetýdy
VEGA 2/0136/15
Adam Tomašových
2015-2018
Zmeny v teplote morskej vody počas masového vymierania na konci triasu a počas ranej jury (Západné Karpaty a Východné Alpy)
VEGA 2/0138/15
Jaroslav Lexa
2015-2018
Vývoj monogenetických ryolitových vulkánov
VEGA 2/0193/15
Rastislav Milovský
2015-2017
Vek, rozsah a hĺbka epizodického topenia permafrostu počas neskorého pleistocénu – údaje z jaskynných klimatických archívov Slovenska
VEGA 2/0012/14
Peter Vršanský
2014-2017
Šváby zo svetových jantárov
VEGA 2/0094/14
Silvia Ozdínová
2014-2017
Biostratigrafická a paleoenvironmentálna analýza spodno až strednojurských sekvencií vybraných lokalít Západných Karpát
VEGA 1/0030/12
Rastislav Milovský
2013-2015
Hypogénne jaskyne na Slovensku, speleogenéza a morfogenetické typy
VEGA 2/0069/13
Vratislav Hurai
2013-2015
Stabilné a rádiogénne izotopy v mineráloch bazaltových maarov južného Slovenska – implikácia pre vek vulkanizmu a genézu exotických xenolitov
VEGA 2/0087/13
Andrej Čerňanský
2013-2015
Morfológia, fylogenéza, paleobiogeografia a paleoekológia nových nálezov šupinatých plazov u kenozoických lokalít strednej Európy
VEGA 2/0159/13
Igor Petrík
2013-2015
Úloha dioritickej magmy pri vzniku granitoidného magmatizmu I-typu – mafické enklávy Nízkych Tatier
VEGA 2/0013/12
Marian Janák
2012-2015
Termodynamické modelovanie metamorfných procesov v kolíznych ondogénnych zónach
VEGA 2/0042/12
Ján Soták
2012-2015
Odraz nestability globálnych systémov Zeme vo vrchnokriedových a paleogénnych súvrstiach Západných Karpát: zmeny fyzikálnych a životných podmienok v období biotických kríz, klimatických extrémov, impaktov a syngenetického vulkanizmu.
VEGA 2/0065/12
Jozef Michalík
2012-2015
Porovnanie paleopodnebia a paleooceanografie oblasti Západných Karpát na začiatku jurského a kriedového obdobia

 

Medzinárodné projekty


IGCP 609
Jozef Michalík
2014-2019
Klimaticko-environmentalne zhoršenie počas skleníkových fáz: príčiny a následky krátkodobých kriedových zmien morskej hladiny
MAD 7
Stanislav Jeleň
2014-2016
Objasnenie genetických a časových vzťahov magmatizmu a epitermálnej rudogenézy vo vulkanických štruktúrach Východoslovenských a Západoukrajinských regiónoch neogénnych vulkanitov
NSCP
Ján Soták
2014-2018
Magurská panva typu „piggy-back“ v čele Pieninského bradlového pásma: lito- a biostratigrafia, štúdium proveniencie a paleogeografické interpretácie (Vonkajšie Západné Karpaty, Poľsko a Slovensko)
MAD
Dušan Starek
2013-2015
Neotektonika východného segmentu zlomovej zóny Mür-Oravská panva.
RESPIRE
Ján Soták
2013-2015
Odraz globálneho kyslíkového potenciálu oceánov na ranokenozoické klimatické extrémy

Ukončené projekty

Projekty národných agentúr


 

Agentúra MŠVVaŠ pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU)

ITMS 26210120013
Adrián Biroň
2012-2014
Dobudovanie technickej infraštruktúry pre výskum geodynamických procesov a globálnych zmien v histórii Zeme
ITMS 26220120064
Ján Soták
2010-2014
Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme
ITMS 26250120034
Radovan Kyška-Pipík
2010-2014
Vybudovanie Centier vzdelávania SAV v Banskej Bystrici a Smoleniciach

 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)

APVV 0081-10
Pavol Siman
2011-2014
Metaultramafity, indikátor mechanizmov kôrovo-plášťovej interakcie, recyklácie a exhumácie v orogénnej prizme (Západné Karpaty, východný okraj Álp)
APVV 0537-10
Jaroslav Lexa
2011-2014
Ložiskové modely porfýrových systémov so zlatom v stredoslovenských neovulkanitoch a environmentálne aspekty ich ťažby
APVV 0644-10
Adam Tomašových
2011-2014
Využitie tafonomických a geochemických metód pri zhodnotení stability morských paleospoločenstiev s bezstavovcami
APVV 0663-10
Stanislav Jeleň
2011-2014
Štúdium kontaminácie baníckej krajiny toxickými prvkami na vybraných Cu-ložiskách a možnosti jej remediácie
APVV 0248-07
Adam Tomašových
2008-2011
Zhodnotenie a simulácie ekologickej stability spoločenstiev Tétydného oceánu počas jury
LPP 0107-07
Jozef Michalík
2008-2011
Stopy spodnojurskej infauny v karbonátových panvách Západných Karpát
VVCE 0033/07
Vratislav Hurai
2008-2011
Výskumno-vzdelávacie centrum excelentnosti pre výskum pevnej fázy so zameraním na nanomateriály, environmentálnu mineralógiu a materiálovú technológiu

 

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA)

VEGA 1/0180/12
Radovan Kyška-Pipík
2012-2014
Postglaciálny vývoj prostredia v Tatrách, multidisciplinárna paleoekologická štúdia subalpínskeho jazera
VEGA 2/0087/12
Stanislav Jeleň
2012-2014
Mineralogický a mikrobiologický výskum špecifických typov sekundárnych minerálnych akumulácií vo vybraných pripovrchových podzemných systémoch Slovenska
VEGA-1/0095/12
Jozef Vozár
2012-2014
Interpretácia anomálnych zdrojov geofyzikálnych polí s cieľom skvalitniť poznatky o stavbe a dynamike karpatského orogénu
VEGA 1/0744/11
Pavol Siman
2011-2013
Lamprofýry v Západných Karpát, petrológia a geochémia
VEGA 2/0065/11
Peter Andráš
2011-2013
Porovnanie kontaminácie krajinných zložiek v dôsledku historickej ťažby Cu-ložísk v okolí Banskej Bystrice
VEGA 2/0068/11
Adam Tomašových
2011-2014
Využitie tafonomických a geochemických metód pri zhodnotení stability morských paleoekosystémov počas jury
VEGA 2/0100/11
Vladimír Šimo
2011-2013
Stopy života vo vrchnopaleozoických sedimentoch na Slovensku a vekové zaradenie na základe zloženia izotopov (300-250 m.a.)
VEGA 2/0145/11
Silvia Ozdínová
2011-2013
Zmeny v spoločenstve vápnitých nanofosílií v geologických obdobiach výrazných klimatických udalostí
VEGA 2/0162/11
Jaroslav Lexa
2011-2014
Procesy a produkty ryolitového vulkanizmu: paleovulkanická rekonštrukcia jastrabskej formácie stredoslovenských neovulkanitov
VEGA 1/0029/10
Vratislav Hurai
2010-2012
Genéza a vek megakryštálov v alkalických bazaltoch južného Slovenska
VEGA 1/0388/10
Ján Soták
2010-2011
Tektonosedimentárne brekcie ako stopár tektonických udalostí v sedimentárnom zázname mezozoických a paleogénnych sukcesií Západných Karpát
VEGA 2/0017/10
Martin Kundrát
2010-2011
Evolučná morfostereometria a regionalizácia mozgu vyhynutých archosaurov použitím experimentálnej aproximácie modelu recentných krokodílov
VEGA 2/0060/10
Igor Petrík
2010-2012
Oxidačno-redukčný a vodný režim granitoidných magiem: využitie biotitu a Fe-Ti oxidov granitodov Západných Karpát ako ako petrologických indikátorov
VEGA 2/0125/09
Peter Vršanský
2009-2012
Vznik spoločenských živočíchov - prechod od švábov k termitom

 

Medzinárodné projekty


JSPS 2012-2013
Pavol Siman
2012-2013
The role of ultramafic rocks on the mechanism of crust-mantle interaction in subduction zone
MAD
Stanislav Jeleň
2012-2014
Genetické a časové vzťahy magmatických procesov a zlatej mineralizácie v porfýrovo-epitermálnych rudotvorných systémoch vo vulkanických štruktúrach stredoslovenských neovulkanitov
MAD
Radovan Kyška-Pipík
2012-2014
Paleoekologický a izotopový model pre fosílne sladkovodné a brakické jazerá založený na údajoch z lastúrničiek a rozsievok
MAD
Radovan Kyška-Pipík
2012
Paleoekologický a izotopový model pre fosílne sladkovodné a brakické jazerá založený na údajoch z lastúrničiek a rozsievok
NSF-EAR 1124318
Adam Tomašových
2012-2013
Časové rozlíšenie bentických spoločenstiev: zhodnotenie a modelovanie dynamiky pochovania, účinkov sedimentácie a vlastností schránok pri vzniku fosílnych akumulácií
MAD
Stanislav Jeleň
2011-2013
Geológia a evolúcia Au-Ag-Bi-Te-Se asociácií ložísk a rudných výskytov Ukrajiny a Slovenska
DEB-0919451
Adam Tomašových
2010-2011
Lastúrniky v čase a priestore: testovanie presnosti metód na rekonštrukciu ancestrálnej morfológie, vekov, geografie a diverzifikácie
MAD
Jaroslav Lexa
2010-2012
Paleovulkanická rekonštrukcia a vývoj ryolitových vulkanických formácií karpatsko-panónskeho regiónu
AMBA (UNESCO)
Peter Vršanský
2006-2013
Evolučné princípy a globálne zmeny prostredia dokumentované záznamom švábov, termitov a modliviek (AMBA)
CBEP
Ján Soták
2004-2013
Podnebie a biota skorého paleogénu
MAD
Jozef Vozár
Štúdium geologicko-tektonických korelácií alpínskych a predalpínskych jednotiek Západných Karpát,Južných Karpát a Vardarskej zóny a ich paleotektonický vývoj počas vrchného miocénu a pliocénu na území Slovenska a Srbska