AMBA (UNESCO)

 

Evolučné princípy a globálne zmeny prostredia dokumentované záznamom švábov, termitov a modliviek (AMBA)


Doba riešenia:
2006-2013
Zodpovedný riešiteľ:
Peter Vršanský
Spoluriešitelia z ústavu:
Peter Barna
Ďalší spoluriešitelia:

Ľubomír Vidlička

CNU Peking/ Junhui Liang, Tiantian Wang, Dong Ren EAMU Greifswald/ Joerg Ansorge FU/ Joerg Schneider NMNH Washington DC/Conrad Labandeira NHNM Paris/ Dany Azar PIN RAS/Dmitrij Shcherbakov, Alexandr P. Rasnitsyn RU France/Didier Neraudeau, Vincent Perricho

Anotácia:

Cieľom AMBA je štúdium evolúcie živočíchov a ekosystémov vedúce k ochrane veľkoplošných území, a napĺňanie predstáv rozličných projektov UNESCO (MAB, WH) v celosvetovom meradle. Náplňou projektu je analýza celosvetových nálezov daných skupín a odvodenie vzniku spoločenského fenoménu u živočíchov, analýza evolučných procesov na najjemnejšej možnej mierke (založené na 100.000 nálezoch len v danej skupine, vrátane nového jantáru z čias dinosaurov), čo nemá vo svete obdobu. Objasnenie všeobecných evolučných zákonitostí na základe dominantných skupín hmyzu vo fosílnom zázname, porovnanie so súčasnými formami dekompozičného a predačného reťazca. Analýza sľubuje objasnenie zmien diverzity a variability (jedinečná modelová skupina) v čase a takisto objasnenie vzniku sociálneho hmyzu a tým prvý úspech spoločenských organizmov (termity) – jednu z podmienok vzniku moderných ekosystémov. Jemné zachovanie umožňuje pochopiť evolúciu zmyslových orgánov.

Dosiahnuté výsledky:

2006:
Neočakávaným výsledkom bol objav prvých masových mutácií živočíchov vôbec – na hranici jury a kriedy, kedy dochádza k vzniku moderných skupín organizmov vrátane kvitnúcich rastlín, ktoré sú základom moderných ekosystémov. Deformácie živočíchov poukázali na destabilizované ekosystémy, a boli základom vývoja nových skupín organizmov aj celých ekosystémov moderného charakteru.
Rovnako pozoruhodným je objav parazitov pterosaurov poukazujúcich na ich teplokrvnosť a spoločenskosť
Štúdiom Ázijských ekosystémov sme dospeli k poznatku o odlišnej štruktúre predačnej regulácie počas strednej jury.
ďalšími objavmi roku 2006 boli nové formy skáčucich a opeľujúcich švábov, definitívne potvrdenie vzniku modliviek z neskoro-druhohorných švábov, objav najstarších predkov synantropných švábov a hypotéza o vzniku najstarších spoločenských organizmov.
pozoruhodný je aj jediný nález hmyzu z treťohorných mangrovov, o to radostnejší, zo Slovenska

2007:
Objav nových foriem svetielkujúceho hmyzu. Napriek hojnosti bioluminiscencie u morských a niektorých iných vodných živočíchov, svetielkovanie na súši a hlavne u hmyzu je obmedzené troma známymi formami: u elateroidných chrobákov vrátane svetlušiek; u Mycetophylloidných múch a u švábov Lucihormetica známych od roku 1999. Výsledkom projektu je nález nových druhov už známej vzácnej skupiny švábov ako aj úplne novej formy svetielkujúceho hmyzu
Opis druhohornej ostrovnej fauny toarku Nemecka a Anglicka. Analýza niekoľkých klasických lokalít obdobia toarku (spodná jura) preukázala veľmi nízku diverzitu, súvisiacu s rozpadom spoločenstiev na ostrovnom území, a na druhej strane bohatosťou materiálu umožnila štúdium variability druhohorných živočíchov.
Opis švábov a modliviek z druhohorného jantáru Francúzska. Druhohorný jantár je nesmierne vzácny a vo svetovom meradle sa významne vyskytuje len na piatich lokalitách. Jednou z nich je novoobjavený jantár z Francúzska, z výskytom okolo 20 signifikantných vzoriek jednej z najarchaickejších modliviek, novej čeľade švábov a najprimitívnejšej línie spoločenských organizmov na Zemi. Objav výrazne pomáha pochopiť vznik spoločenského správania v období ranej kriedy.

2008:
Boli publikované práce o najstarších predkoch synantropných švábov, druhohornom jantári zo Sisteronu, revízia o lokalitách spodnokriedového a vrchnojurského veku Mogolska,objav stredného očka u vyhynutých skupín hmyzu a jurských predátorov.
Do tlače boli prijaté články o nových formách hmyzu z Libanonu, Francúzska a Číny.
Bolo preštudovaných viac ako 1000 nových vzoriek do pripravovanej monografie o vrchnej jure Kazachstanu
Boli nájdené nové nálezy pozoruhodných parazitov pterosaurov z Číny a pripravená publikácia ktorá bude jedným z autorov Science zaslaná do tohto časopisu.
Pripravené do tlače články o Eocénovom hmyze z Colorada, U.S.A.

2009:
Bola publikovaná zatiaľ najrozsiahlejšia práca o hmyze z čias dinosaurov – z druhohorného jantáru Archingeay, Francúzsko
Boli opísané nové predátory strednej jury Číny
Bol publikovaný unikátny šváb reprezentujúci doposiaľ neznámu čeľaď
Boli opísané nové čeľade hmyzu z vrchného Permu Ruska
Do tlače bola odoslaná séria 5 článkoch o Eocéne Colorada, U.S.A. vrátane obsahu žalúdka hmyzu polapeného do pavučín (zachovalé sú aj pavúky) pred 50 miliónmi rokov

Štúdia významne prispieva k poznatkom o štruktúre a vývoji ekosystémov a tým pomáha ochraňovať prirodzené aj umelé (napr. poľnohospodárske) biómy planéty.

2010:
Najdôležitejším publikovaným výsledkom projektu v roku 2010 bol opis nového radu hmyzu zastupujúceho parazitov lietajúcich jašterov. Keďže nálezy sú dobre datované a sú pozostatkom vôbec najstarších známych ektoparazitov na Zemi, súčasťou článku je aj podrobná analýza parazitizmu a porovnanie so súčasnými ekosystémami. Boli to práve parazity, ktoré nabúrali lineárnu logiku druhohorných ekosystémov a vniesli do prírody dnešný poriadok (čiže chaos). Spoluautormi sú dvaja autori už niekoľkokrát publikujúci v Science.
Zaujímavý bol nález švába presne z vulkanického prachu pochádzajúceho z hranice perm/trias, čiže z času najväčšej katastrofy zemskej histórie. Nález je zaujímavý prítomnosťou prechodných znakov viacerých čeľadí a predstavuje tak podivuhodný prechodný článok.
Analýza vzniku spoločenského života a analógie medzi hmyzom, krtkopotkanmi a ľuďmi sú súčasťou rozsiahleho článku o novom, najstaršom spoločenskom organizme planéty, švábovi z nesmierne vzácneho jantáru Archingeay – teda z čias dinosaurov.
Veľký progres je ale zaznamenaný v trinástich článkoch ktoré sú buď už prijaté do karentovaných článkov, alebo sú v konečnom štádiu prípravy a v piatich publikovaných popularizačných článkoch v Quarku a v Přírodě.

2011:
Analýzy jantárov z Mexika a Dominikánskej Republiky (a sedimentov Green River v Colorade) poukázali na doposiaľ neznáme masové vymieranie fáun v oboch Amerikách. Do tlače bol odoslaný aj článok o doposiaľ neznámych súčasných svetielkujúcich organizmoch z Južnej Ameriky. Výsledky zaznamenali aj značnú popularizáciu (téma skáčucich švábov z čias dinosaurov a ich žijúcich analógov (JAR) v prakticky všetkých denníkoch sveta, BBC, NG etc.) ako súčasť 10 najvýznamnejších objavov roka.

2012:
Výskum prevzali Science, National Geographic, BBC Focus a viac ako 65.000 internetových portálov celého sveta. Publikované 5 CC publikácie (prijaté do tlače ďalších 2 CC + zahraničná monografia); popularizačné články (Quark, 4 pre SME, 2 vystúpenia v hlavných správach STV, 1 v správach JOJ); 7 revízií pre CC časopisy, z toho 1 pre najvýznamnejší paleontologický časopis; 64 citácii v roku 2012; 47 dní služobné cesty v MEX a CHN.

Oko, ktoré videlo dinosaurov. Batola nikolai Vršanský, 2009. Vek: 98 milión rokov. Jantár Archingeay, Francúzsko.

Vizualizácia vnútra nepriehľadného jantáru s použitím úplne novej metódy synchrotronu. V Grenoble. Vek: 98 milión rokov. Jantár Archingeay, Francúzsko.

Publikácie

Vršanský P., Vidlička Ľ., Čiampor F Jr, Marsh F. 2012: Derived, still living cockroach genus Cariblattoides (Blattida: Blattellidae) from the Eocene sediments of Green River in Colorado, USA Insect Science 19, 2, 143-152.
Vršanský P., Aristov D. 2012: Enigmatic Late Permian cockroaches from Isady, Russia (Blattida: Mutoviidae fam. n.) Zootaxa 3247: 19–31
Jun-Hui Liang, Vršanský P., Dong Ren 2012: Variability and symmetry of a Jurassic nocturnal predatory cockroach (Blattida: Raphidiomimidae), RMSG 29, 2, 411-421.
Vršanský P., Jun-Hui Liang, Dong Ren 2012: Malformed cockroach (Insecta: Blattida: Liberiblattinidae) from the Middle Jurassic of Daohugou in Inner Mongolia, China. Oriental Insects 46,1, 12-18.
Vršanský P., Chorvát D., Fritzsche I., Hain M., Ševčík R. 2012: Light-mimicking cockroaches indicate Tertiary origin of recent terrestrial luminescence. Naturwissenschaften 99,9: 739-749. doi 10.1007/s00114-012-0956-7
Vršanský P. 2012: Keď Zem takmer zničila život. WWW. SME.SK (16.3.2012 – ca. 35.000 prezretí)
Vršanský P. 2012: Posvätný vták začal opúšťať hniezda. Sme 20 (142): 18. (tlačová verzia 20.6.2012); Internetová verzia http://veda.sme.sk/c/6425370/posvatny-vtak-zacal-opustat-hniezda-v-sierra-madre.html (19.6. 2012)
Vršanský P. 2012. Slovenskí vedci odhalili hry so svetielkovaním. Sme (aj titulka v tlačenej verzii). 22.8.2012 http://veda.sme.sk/c/6506123/slovenski-vedci-odhalili-hry-so-svetielkovanim.html
Vršanský P. 2012: Schovaní za svetlom. Quark 11: 19+ titulka.
Vršanský P. 2012: Číňania na mesiaci. SME 10.11.2012 (tlačená verzia, vedecký stĺpček).
– Vršanský P., Liang J-H. and Ren D. 2009. Advanced morphology and behaviour of extinct earwig-like cockroaches. Geologica Carpathica 60, 6: 449-462.
– JUN-HUI LIANG, PETER VRŠANSKý, DONG REN & CHUNGKUN SHIH. 2009. A new Jurassic carnivorous cockroach (Insecta, Blattaria, Raphidiomimidae) from the Inner Mongolia in China. Zootaxa 1974: 17–30.
– Vršanský P. 2009. Albian cockroaches (Insecta, Blattida) from French amber of Archingeay. Geodiversitas 31 (1): 73-98.
– VRŠANSKÝ P. 2008. New blattarians and a review of dictyopteran assemblages from the Lower Cretaceous of Mongolia. Acta Palaeontol. Pol. 53 (1): 129–136,
– VRŠANSKÝ P. 2008. Late Jurassic Cockroaches (Insecta, Blattaria) from the Houtiyn-Hotgor Locality in Mongolia. Paleontological Journal 42 (1) 36–42.
– VRŠANSKÝ P. 2008. Mesozoic relative of the common synanthropic German cockroach (Blattodea). Dtsch. Entomol. Z. 55 (2) 2008, 215–221.
VRŠANSKÝ P. 2008.Central ocellus of extinct cockraoches (Blattida: Caloblattinidae). Zootaxa 10pp
Anisyutkin L.N., Grachev V.G., Ponomarenko A.G., Rasnitsyn A.P., VRŠANSKÝ P. 2008. Insects in the fossil mangrove from South Negev, Israel. In: Krassilov (ed.) Insects in the fossil mangrove from South Negev, Israel. Pensoft, Sophia.
VRŠANSKÝ, P. 2005. Mass mutations of insects at the Jurassic/Cretaceous boundary? Geologica Carpathica 56,6, 473-781.
Cifuentes-Ruiz, P., VRŠANSKÝ, P., Vega, F.J., Cevallos-Ferriz, S.R.S., Gonz¬ález-Soriano, E. Delgado de Jesús, C.R. 2006. Terrestrial arthropods from the Cerro del Pueble Formation (Campanian Late Cretaceous), Difunta Group, NE Mexico. Geologica Carpathica 57, 5, 347-354.
Sukačeva ID, Szalma Š, VRŠANSKÝ P., Chalupová B, Golej M., Labajová E., Smrečková M. 2006. Caddis-fly (Insecta: Trichoptera) from Badenian volcano-sedimentary succession (Western Carpathians, Slovakia). Geologica Carpathica 57, 6, 531-534.
VRŠANSKÝ P. 2007. Jumping cockroaches (Blattaria, Skokidae fam. n.) from the Late Jurassic of Karatau in Kazakhstan. Biológia 62, 5: 588-592.
VRŠANSKÝ P. 2008. A complete larva of a Mesozoic (Early Cenomanian) cockroach from the Sisteron amber. Geologica Carpathica 59, 3: 269-272.
JUN-HUI LIANG, PETER VRŠANSKý, DONG REN & CHUNGKUN SHIH. 2009. A new Jurassic carnivorous cockroach (Insecta, Blattaria, Raphidiomimidae) from the Inner Mongolia in China. Zootaxa 1974: 17–30
VRŠANSKÝ P. and Ansorge J. 2007. Lower Jurassic cockroaches (Insecta: Blattaria) from Germany and England. African Invertebrates 48, 1: 103–126.
VRŠANSKÝ, P. 2005. Lower Cretaceous cockroaches and mantids (Insecta: Blattaria, Mantodea) from the Sharin-Gol in Mongolia. Entomological Problems. 35 (2): 163-167.
VRŠANSKÝ, P. 2005. Insect in a drilling core – cockroach Kridla stastia sp.nov. from the Verkhne-Bureinskaya Depression in Eastern Russia Entomological Problems. 35 (2): 115-116.