APVV 0081-10

 

Metaultramafity, indikátor mechanizmov kôrovo-plášťovej interakcie, recyklácie a exhumácie v orogénnej prizme (Západné Karpaty, východný okraj Álp)


Doba riešenia:
2011-2014
Zodpovedný riešiteľ:
Pavol Siman
Spoluriešitelia z ústavu:
Tomáš Mikuš
Ďalší spoluriešitelia:
Anotácia:

Kriedová orogénna prizma vnútorných Západných Karpát je rozčlenená predalpínskymi a alpínskymi strižnými zónami s exhumovanými kôrovými aj plášťovými horninami. Telesá metamafitov/ultramafitov vystupujú v prostredí páskovaných amfibolitov a ortorúl hercýnskych jednotiek vnútorných Západných Karpát, ale aj peninika Východných Álp. Sú inkorporované do mezozoických komplexov meliatika, javia sa ako unikátny príklad exhumovaného hlbokého plášťa. Projektom sa snažime objasniť a datovať mechanizmy kôrovo-plášťovej interakcie v alpsko – karpatskom orogéne.