APVV 0248-07

 

Zhodnotenie a simulácie ekologickej stability spoločenstiev Tétydného oceánu počas jury


Doba riešenia:
2008-2011
Zodpovedný riešiteľ:
Adam Tomašových
Spoluriešitelia z ústavu:
Marián Golej, Peter Ledvák, Jozef Michalík
Ďalší spoluriešitelia:

Ján Schlögl, Daniela Reháková, Milan Sýkora

Anotácia:

Spoločenstvá ramenonožcov a mäkkýšov jury dokumentujú globálnu prechodnú fázu v nahradení paleozoickej fauny s dominanciou ramenonožcov za modernú faunu s dominanciou mäkkýšov. Zostáva nevyriešené či regionálne a lokálne vzory faunistického nahrádzania odrážajú tento globálny vzor. Tento projekt hodnotí príčiny faunistických nahrádzaní na pelagických karbonátových platformách. Bude testovať kompozičnú fidelitu fosílnych spoločenstiev, úlohu rôzniacich sa rýchlosti sedimentácie a schránkového prísunu na vznik schránkových koncentrácií, biologické príčiny vysokej schránkovej hustoty v koncentráciach ramenonožcov a mäkkýšov, environmentálne príčiny nahrádzania medzi spoločenstvami bivalvií a ramenonožcov, a vzťah medzi prevratom spoločenstiev a abiotickými environmentálnymi zmenami. Je založený na tafonomických a ekologických analýzach terénnych údajov zozbieraných v Karpatoch a na Sicílii, a publikovaných údajov z epikontinentálnych šelfov a iných oblastí Tétydného Oceánu.