APVV 0537-10

 

Ložiskové modely porfýrových systémov so zlatom v stredoslovenských neovulkanitoch a environmentálne aspekty ich ťažby


Doba riešenia:
2011-2014
Zodpovedný riešiteľ:
Jaroslav Lexa
Spoluriešitelia z ústavu:
Adrián Biroň
Ďalší spoluriešitelia:
Anotácia:

Projekt sa zaoberá komplexným spracovaním nového typu rudnej mineralizácie, ktorá bola objavená na Slovensku firmou EMED Slovakia, s. r. o. Zrudnenie dosahuje na lokalite Biely vrch ekonomicky využiteľné ložiskové parametre a firma ho detailne preskúmava s cieľom pripraviť ho do ťažby. Následne tento typ mineralizácie zistili aj na ďalších lokalitách v stredoslovenských neovulkanitoch, avšak veľkosťou a kvalitou reprezentujú už len ložiskové a mineralogické výskyty. Au-porfýrové zrudnenie predstavuje špecifický typ nízkoobsahových rúd, ktorý je i vo svete relatívne málo známy a preto pomerne náročný na prospekciu. Jedným z hlavných cieľov projektuje detailným štúdium vrtného materiálu firmy EMED Slovakia vypracovať ložiskový model Au-porfýrových mineralizácií, ktorý by definoval základné podmienky a indície pre vznik významnejších akumulácií Au v asociujúcich magmaticko-hydrotermálnych systémoch. Formulovanie modelu by mohlo priniesť zásadný pokrok pre budúcu prospekciu v národnom ale aj globálnom rozsahu. Projekt bude zhodnocovať aj rôzne vplyvy možnej ťažby tohto typu rúd na ložisku Biely vrch. Ťažba otvoreným lomom a spracovanie rúd lúhovaním prináša viacero environmentálnych problémov, najmä súvisiacich s nakladaním s ťažobným odpadom. Projekt sa bude zaoberať nielen jeho charakterizáciou a kvalifikovanou kategorizáciou podľa súčasných smerníc, ale aj potencionálnym využitím „jalového“ materiálu z ťažobného objektu ako ekonomicky využiteľnej nerudnej suroviny.