APVV 0644-10

 

Využitie tafonomických a geochemických metód pri zhodnotení stability morských paleospoločenstiev s bezstavovcami


Doba riešenia:
2011-2014
Zodpovedný riešiteľ:
Adam Tomašových
Spoluriešitelia z ústavu:
Jozef Michalík, Peter Ledvák, Vladimír Šimo
Ďalší spoluriešitelia:

Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Anotácia: