APVV 0742-11

 

Nová syntéza vývoja reliéfu Západných Karpát - príprava databázy pre testovanie kľúčových hypotéz


Doba riešenia:
2012-2015
Zodpovedný riešiteľ:
Ján Soták
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:

Michal Kováč, Rastislav Vojtko, Pavel Bella, Pavel Papčo

Anotácia:

Projekt je zameraný na vypracovanie modelu reliéfotvorných procesov v mladoterciérnom a kvartérnom vývoji Západných Karpát. Pre tento model budú integrované poznatky geomorfologických, geochronologických, sedimentologických a geodynamických výskumov.