ITMS 26210120013

 

Dobudovanie technickej infraštruktúry pre výskum geodynamických procesov a globálnych zmien v histórii Zeme


Doba riešenia:
2012-2014
Zodpovedný riešiteľ:
Adrián Biroň
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:
Anotácia:

Zvýšenie kvality výskumných aktivít modernizáciou infraštruktúry v oblasti geodynamických procesov a globálnych zmien v histórii Zeme.
Modernizácia a skvalitňovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja s cieľom zvýšenia schopnosti inštitúcií výskumu a vývoja efektívne spolupracovať s výskumnými inštitúciami v EÚ a v zahraničí, ako aj so subjektmi spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom transferu poznatkov a technológií.
Dovybavenie pracovísk špičkovou prístrojovou technikou.
Obnova výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia na vysokých školách, výskumných inštitúciách, výskumných centrách a ostatných organizáciách výskumu a vývoja.