ITMS 26220120064

 

Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme


Doba riešenia:
2010-2014
Zodpovedný riešiteľ:
Ján Soták
Spoluriešitelia z ústavu:
Peter Andráš, Adrián Biroň, Vratislav Hurai, Marian Janák, Stanislav Jeleň, Sidónia Kötölešová, Radovan Kyška-Pipík, Jarmila Luptáková, Jozef Michalík, Tomáš Mikuš, Stanislava Milovská, Rastislav Milovský, Juraj Šurka
Ďalší spoluriešitelia:

V. Pichler, J. Bebej, J. Škvarenina, M. Jakubis, J. Gregor, K. Střelcová, M. Gajtanská, E. Gömöryová, M. Homolák, PhD., B. Beláček

Anotácia:

Strategickým cieľom projektu je podpora excelentného integrovaného výskumu geosféry Zeme s dôrazom na rozvoj potrebnej infraštruktúry, medzinárodnej spolupráce a vzdelávania. Realizácia projektu výrazným spôsobom prispeje k zlepšeniu laboratórneho vybavenia výskumných pracovísk v oblasti geovedného výskumu v Banskobystrickom a Košickom regióne (Geologický ústav SAV – pracovisko Banská Bystrica, Ústav geotechniky SAV Košice a Technická univerzita Zvolen), čím sa zvýši aj kvalita ich vedeckého výstupu a potenciál na zapojenie do medzinárodných výskumných projektov. Projekt má štyri vedecké ciele:

– Analýza globálnych zmien a ich vplyvu na ekosystémy a biodiverzitu Zeme
– Výskum geodynamických procesov a podmienok formovania zemskej kôry
– Štúdium biogeochemických procesov a environmentálnych aspektov ochrany baníckej krajiny
– Štúdium látkovo-energetických tokov vo vrchnej časti geosféry.