LPP 0107-07

 

Stopy spodnojurskej infauny v karbonátových panvách Západných Karpát


Doba riešenia:
2008-2011
Zodpovedný riešiteľ:
Jozef Michalík
Spoluriešitelia z ústavu:
Vladimír Šimo
Ďalší spoluriešitelia:
Anotácia:

Niektoré spodnojurské vápence v Západných Karpatoch majú charakteristickú textúru, preto sa niekedy nazývali aj škvrnité slienité vápence (v alpskej terminológii Fleckenkalk liemstone, Algäu formation). Spodnojurské škvrnité vápence v Západných Karpatoch patria do súvrstvia Janovky (Gaździcki et al. 1979). Škvrny vo vápencoch sú stopy po morských organizmoch. Určenie stôp a ich sukcesia osídlenia pomáha pri rekonštrukcii paleoprostredia. V porovnaní s fosíliami sa stopy nachádzajú in situ a môžeme vylúčiť ich sekundárny transport. Zmeny veľkosti a aj ich ichnodruhová fluktuácia stôp v sekvencii odhaľuje paleoekologické zmeny dnových podmienok morských paniev.