MAD

 

Paleoekologický a izotopový model pre fosílne sladkovodné a brakické jazerá založený na údajoch z lastúrničiek a rozsievok


Doba riešenia:
2012-2014
Zodpovedný riešiteľ:
Radovan Kyška-Pipík
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:
Anotácia:

Neogénne sladkovodné panvy strednej a juhovýchodnej Európy sú charakteristické výnimočným endemizmom, ktorý je spojený s geologickým vývojom Balkánskeho polostrova a strednej Európy ako produktu platňovej tektoniky a vývoja veľkých morských paniev (Paratethys, Tethys) úzko spojených s hlavnými fázami Alpského orogénu v miocéne. Korene tejto biodiverzity. Lastúrničky, malé kôrovce s kalcitovou schránkou, a rozsievky, riasy s kremitými schránkami, veľmi časté a početné mikrofosílie v Paratetýdnych sedimentoch, avšak ich použitie v paleolimnologickom výskume a pre stratigrafické korelácie si vyžaduje hlbší taxonomický výskum a revíziu pôvodného materiálu novými mikroskopickými metódami. Keďže izotopové zloženie schránok rozsievok a lastúrničiek je funkciou izotopového zloženia jazernej vody, sú tieto schránky využívané ako proxy pre výskum izotopového vývoja jazier a kvantifikáciu paleoekologických údajov. Pretože analyzované údaje môžu byť ovplyvnené vitálnym efektom, projekt bude porovnávať údaje dvoch fosílnych skupín.