MAD

 

Štúdium geologicko-tektonických korelácií alpínskych a predalpínskych jednotiek Západných Karpát,Južných Karpát a Vardarskej zóny a ich paleotektonický vývoj počas vrchného miocénu a pliocénu na území Slovenska a Srbska


Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ:
Jozef Vozár
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:
Anotácia: