NSCP

 

Magurská panva typu „piggy-back“ v čele Pieninského bradlového pásma: lito- a biostratigrafia, štúdium proveniencie a paleogeografické interpretácie (Vonkajšie Západné Karpaty, Poľsko a Slovensko)


Doba riešenia:
2014-2018
Zodpovedný riešiteľ:
Ján Soták
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:
Anotácia: