VEGA 1/0029/10

 

Genéza a vek megakryštálov v alkalických bazaltoch južného Slovenska


Doba riešenia:
2010-2012
Zodpovedný riešiteľ:
Vratislav Hurai
Spoluriešitelia z ústavu:
Pavol Siman
Ďalší spoluriešitelia:
Anotácia:

V alkalických bazaltoch sa okrem xenolitov hornín vyskytujú aj monokryštály horninotvorných minerálov, často až niekoľko cm veľké. Alkalické bazalty južného Slovenska obsahujú megakryštály amfibolu, zirkónu a K-živca, ktoré doteraz neboli študované. Spôsob vzniku megakryštálov nebol doteraz uspokojivo vysvetlený. Amfiboly a živce nemôžu byť v rovnováhe s hostiteľským bazaltom, avšak svojim zložením sa podobajú minerálom z xenolitov gabier a syenitov, ktoré vznikli frakčnou kryštalizáciou bazaltu v magmatických rezervoároch. Tieto procesy môžu viesť k akumulovaniu vzácnych prvkov (PGE, REE a i.). Cieľom projektu je objasniť vznik megakryštálov amfibolu a živca pomocou stopových prvkov a inklúzií fluíd a tavenín. Tieto minerály sú vhodné aj na Ar/Ar datovanie. Výsledky Ar/Ar datovania budú konfrontované s U-Pb-Th datovaním zirkónu, monazitu a titanitu v xenolitoch gabier a syenitov s cieľom určiť ve kbazaltového vulkanizmu na Slovensku.