VEGA 1/0030/12

 

Hypogénne jaskyne na Slovensku, speleogenéza a morfogenetické typy


Doba riešenia:
2013-2015
Zodpovedný riešiteľ:
Rastislav Milovský
Spoluriešitelia z ústavu:
Jarmila Luptáková, Stanislava Milovská, Juraj Šurka
Ďalší spoluriešitelia:

Pedagogická fakulta UK

Anotácia: