VEGA 1/0180/12

 

Postglaciálny vývoj prostredia v Tatrách, multidisciplinárna paleoekologická štúdia subalpínskeho jazera


Doba riešenia:
2012-2014
Zodpovedný riešiteľ:
Radovan Kyška-Pipík
Spoluriešitelia z ústavu:
Dušan Starek, Martina Sýkorová
Ďalší spoluriešitelia:

Marta Illyová, Ferdinand Šporka, Elena Štefková, Peter Bitušík, Marianna Kováčová, Marek Svitok, Ladislav Hamerlík, Michal Seko

Anotácia:

Jedným z najvážnejších problémov súčasnosti je predpoklad globálnej klimatickej zmeny a jej možné následky. Najdôležitejšie diskutované otázky sa týkajú podielu antropogénnych vplyvov na klímu, rýchlosti zmien a budúceho vývoja klímy. Dlhodobé monitorovacie dáta, ktoré by pomohli dať odpoveď na tieto otázky, chýbajú alebo sú veľmi vzácne, preto sa pre paleoenvironmentálne a paleoklimatické štúdie využívajú mnohé chemické, fyzikálne a biologické informácie uchované v sedimentoch horských jazier. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť dobre datovanú rekonštrukciu postglaciálnych podmienok prostredia tatranského subalpínskeho jazera a jeho okolia s využitím viacerých typov zástupných (tzv. proxy) dát zo jeho sedimentov. Výsledky budú dôležité nielen z hľadiska Západných Karpát, ale mali by vyplniť medzeru medzi kvalitnými paleoenvironmentálnymi a paleolimnologickými štúdiami pre detailnejšie poznanie zmien prostredia a variabilnej klímy Strednej Európy v postglaciáli.