VEGA 1/0388/10

 

Tektonosedimentárne brekcie ako stopár tektonických udalostí v sedimentárnom zázname mezozoických a paleogénnych sukcesií Západných Karpát


Doba riešenia:
2010-2011
Zodpovedný riešiteľ:
Ján Soták
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:
Anotácia:

Základným vedeckým cieľom projektu je dosiahnuť významnejší pokrok v riešení viacerých kardinálnych, a pritom desaťročia pretrvávajúcich problémov stavby a vývoja zón združených okolo pieninského bradlového pásma, na ktorom by bolo možné postaviť dostatočne faktograficky podložený model tektonického vývoja zón pozdĺž styku externých a centrálnych Karpát. Konkrétne zameranie možno rozdeliť do dvoch základných okruhov – prvým je interpretácia súčasnej stavby týchto zón a druhým je paleotektonická rekonštrukcia štruktúrneho a sedimentárneho vývoja jednotiek PBP a priľahlých území.