VEGA 1/0744/11

 

Lamprofýry v Západných Karpát, petrológia a geochémia


Doba riešenia:
2011-2013
Zodpovedný riešiteľ:
Pavol Siman
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:
Anotácia:

Lamprofýrové horniny predstavujú žilný (hypoabysálny) ekvivalent magmatických hornín. V kryštaliniku Západných Karpát sa vyskytujú pomerne zriedkavo a boli podrobnejšie spracované len v minulosti (Hovorka1967). Použitím detailnej mikroskopie a moderných analytických metód sa usilujeme o získanie nových údajov o geologickom postavení, minerálnom zložení a geochemickej charakteristike, ale aj údaje o veku a pôvode lamprofýrových hornín v tatroveporidnom kryštaliniku Západných Karpát.