VEGA 2/0013/12

 

Termodynamické modelovanie metamorfných procesov v kolíznych ondogénnych zónach


Doba riešenia:
2012-2015
Zodpovedný riešiteľ:
Marian Janák
Spoluriešitelia z ústavu:
Igor Broska, Štefan Čík, Tomáš Mikuš, Igor Petrík, Pavol Siman, Adam Straka, Peter Vojtko
Ďalší spoluriešitelia:
Anotácia:

Cieľom projektu je termodynamické modelovanie metamorfných procesov v kolíznych orogénoch ku ktorým dochádza v dôsledku zhrubnutia kontinentálnej kôry. Predmetom výskumu budú vysokotlakové metamorfity (eklogity, peridotity) a ich hostiteľské horniny (pararuly, ortoruly a migmatity). P-T-X podmienky metamorfózy budú definované na základe modelovania fázových rovnováh v pseudorezoch a štandardnej geotermobarometrie. Projekt uplatní nové progresívne postupy a metódy, ktoré budú aplikované pre horniny kryštalinika Západných Karpát ako aj vybraných kolíznych orogénov (Alpy, škandinávske kaledonidy, Rodopská metamorfná provincia).