VEGA 2/0017/15

 

Integrovaný sedimentologický výskum paleogénnych súvrství Centrálnych Západných Karpát: rekonštrukcia depozičných paleoprostredí vo vzťahu k tektogenetickým procesom, subsidenčnej histórii panvy a meniacim sa klimatickým režimom


Doba riešenia:
2015-2017
Zodpovedný riešiteľ:
Dušan Starek
Spoluriešitelia z ústavu:
Vladimír Šimo, Juraj Šurka, Kamil Fekete
Ďalší spoluriešitelia:
Anotácia: