VEGA 2/0042/12

 

Odraz nestability globálnych systémov Zeme vo vrchnokriedových a paleogénnych súvrstiach Západných Karpát: zmeny fyzikálnych a životných podmienok v období biotických kríz, klimatických extrémov, impaktov a syngenetického vulkanizmu.


Doba riešenia:
2012-2015
Zodpovedný riešiteľ:
Ján Soták
Spoluriešitelia z ústavu:
Adrián Biroň, Peter Ledvák, Jozef Michalík, Tomáš Mikuš, Rastislav Milovský, Silvia Ozdínová, Dušan Starek, Juraj Šurka, Danka Troppová
Ďalší spoluriešitelia:

Daniela Reháková, Otília Lintnerová, Eva Halásová, Miroslava Dzúrová

Anotácia:

Projekt je zameraný na obdobie výrazných perturbácii globálnych systémov Zeme počas vrchnej kriedy a paleogénu. Jeho výskumným cieľom je preto identifikácia záznamov extrémnych klimatických a paleoenvironmentálnych podmienok v sedimentárnych súvrstviach Západných Karpát, ktoré by zodpovedali globálnym udalostiam oceánskej anoxie, biotickej krízy na hranici K/T, hypertermálnemu prehriatiu na konci paleocénu (55 Ma), klimatického zhoršovania až nástupu výraznejšieho ochladenia na E/O hranici (TEE – 33.7 Ma), synsedimentárnej vulkanickej aktivite a extraterestrickým impaktom, atď. Výskum bude realizovaný multidisciplinárnym prístupom a aplikáciou vysokorozlišovacích metodík, ktoré zabezpečia najvyššiu kvalitu dát pre časovú kontrolu, identifikáciu a charakteristiku stresových podmienok paleoprostredia. Vo výskumných postupoch budú aplikované metódy mikropaleontológie, stratigrafie, biochronológie, sedimentológie, izotopovej geochémie, štúdia ílových a ťažkých minerálov, geochronologického datovania, a pod.