VEGA 2/0060/10

 

Oxidačno-redukčný a vodný režim granitoidných magiem: využitie biotitu a Fe-Ti oxidov granitodov Západných Karpát ako ako petrologických indikátorov


Doba riešenia:
2010-2012
Zodpovedný riešiteľ:
Igor Petrík
Spoluriešitelia z ústavu:
Igor Broska, Štefan Čík
Ďalší spoluriešitelia:
Anotácia:

Projekt je zameraný na biotit a Fe-Ti minerály granitoidov (Fe-Ti oxidy, titanit, allanit, epidot). Biotit, hlavný mafický minerál granitoidov, je cenným zdrojom informácií o dôležitých vlastnostiach magmy, ako je oxidačno-redukčný režim, obsah fluidov (voda, F). V projekte konfrontujeme mössbauerovsky zistené pomery Fe3+/Fe2+ viac než 70 biotitov z rôznych genetických typov granitoidov Západných Karpát s oxybarometrickými dátami z koexistujúcich Fe-Ti oxidov. Na jej základe odvodíme vzťah primárnej a sekundárnej oxidácie biotitov, kritériá rovnovážnych a nerovnovážnych párov magnetit – ilmenit, vplyv na stabilitu titanitu a zloženie allanitu. Výsledky stanovenia fO2 využijeme na výpočty fH2O prostredníctvom rovnice stability biotitu, transformáciu na obsah H2O a porovnaním s rozpustnosťou vody v haplogranitovom systéme. Tieto charakteristiky umožnia modernejšiu a presnejšiu interpretáciu reakcií tavenia a zdrojových hornín granitoidných magiem S-, I- a A-typu v porovnaní s existujúcim modelom z 90. rokov.