VEGA 2/0065/11

 

Porovnanie kontaminácie krajinných zložiek v dôsledku historickej ťažby Cu-ložísk v okolí Banskej Bystrice


Doba riešenia:
2011-2013
Zodpovedný riešiteľ:
Peter Andráš
Spoluriešitelia z ústavu:
Stanislav Jeleň, Jarmila Luptáková, Stanislava Milovská
Ďalší spoluriešitelia:

Zuzana Melichová, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Iveta Nagyová, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Ján Dubiel (doktorand), Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Anotácia:

Výsledky mineralogického, pedologického, hydrologického, hydrogeologického, geochemického a mikrobiologického výskumu umožnia vytvorenie objektívneho obrazu priestorovej distribúcie ťažkých kovov a toxických prvkov, o dynamike a smere ich migrácie. Následne sa porovnajú výsledky z Ľubietovej, Španej Doliny a Starých Hôr. Výsledkom vedeckého výskumu bude návrh optimálneho a vyváženého riešenia remediácie krajiny: technogénnych sedimentov haldových polí, pôdy, vody a rastlinstva v regióne kontaminovanom banskou činnosťou. Odporúčania budú vypracované s prihliadnutím na typické črty baníckej krajiny tak, aby zohľadňovali environmentálne, banícko-historické i ekonomické aspekty. Súčasťou prác na projekte je aj školenie 1 doktoranda.