VEGA 2/0068/11

 

Využitie tafonomických a geochemických metód pri zhodnotení stability morských paleoekosystémov počas jury


Doba riešenia:
2011-2014
Zodpovedný riešiteľ:
Adam Tomašových
Spoluriešitelia z ústavu:
Peter Ledvák, Jozef Michalík, Vladimír Šimo
Ďalší spoluriešitelia:
Anotácia:

Obdobie jury predstavuje dôležitý prechodný interval v evolúcii bentických ako aj pelagických ekosystémov, ktoré zostávajú pomerne málo preskúmané v porovnaní s ekosystémami z prvohôr alebo treťohôr. Hlavnými cieľmi sú (1) meranie časovej a priestorovej variability v zložení a zhodnotenie vzťahu medzi spoločenstvami planktónu, bentosu, a nektónu v západnej časti Tetýdneho oceánu počas neskorej jury, (2) zhodnotenie použiteľnosti pomeru Mg/Ca ako paleotermometra na základe analýz súčasných druhov ramenonožcov žijúcich v prostrediach s monitorovanými zmenami v teplote (a aplikácia tejto metódy na jurské ramenonožce), a (3) pretože časové spriemerovanie ovplyvňuje hodnoty nameranej stability v zložení fosílnych ekosystémov, zhodnotenie pouziteľnosti tafonomických hodín na určenie relatívneho rozsahu časového spriemerovania vo fosílnom zázname, na základe analýz spriemerovania akumulácií ramenonožcov a hlavonožcov v súčasných morských prostrediach.