VEGA 2/0069/13

 

Stabilné a rádiogénne izotopy v mineráloch bazaltových maarov južného Slovenska – implikácia pre vek vulkanizmu a genézu exotických xenolitov


Doba riešenia:
2013-2015
Zodpovedný riešiteľ:
Vratislav Hurai
Spoluriešitelia z ústavu:
Pavol Siman, Adam Straka, Rastislav Milovský
Ďalší spoluriešitelia:
Anotácia:

Hlavným cieľom projektu je datovanie bazaltového vulkanizmu a kôrových magmatických rezervoárov na južnom Slovensku pomocou U-Pb izotopov v zirkóne doplnenom o nízko teplotnú U-Th-He geochronológiu zirkónu a apatitu, a Ar/Ar vek amfibolu a K-živca. Ide o nový prístup k datovaniu freatomagmatických erupcií, ktorých vek doteraz priamo nebol určený. Ďalším aspektom projektu je posúdenie genézy a veku exotických xenolitov (karbonatit, karbonatizovaný syenit, granulit), ktoré sa nachádzajú v maaroch a diatrémach a reprezentujú fragmenty frakcionovaných bazaltových rezervoárov a okolitej kôry. Pri tomto výskume budú využité klasické mineralogické metódy doplnené o termodynamiku a interpretácie izotopových pomerov 18O/16O a 13C/12C.Výsledky budú mať dopad na objektívne posúdenie veku vulkanizmu, magmatických krbov a spodnej kôry, ako aj možnosti výskytu surovín Nb, Zr, REE viazaných na intrúzie syenitov a karbonatitov, prípadne vrchné časti frakcionovaných magmatických krbov.