VEGA 2/0087/13

 

Morfológia, fylogenéza, paleobiogeografia a paleoekológia nových nálezov šupinatých plazov u kenozoických lokalít strednej Európy


Doba riešenia:
2013-2015
Zodpovedný riešiteľ:
Andrej Čerňanský
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:

Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Anotácia: