VEGA 2/0100/11

 

Stopy života vo vrchnopaleozoických sedimentoch na Slovensku a vekové zaradenie na základe zloženia izotopov (300-250 m.a.)


Doba riešenia:
2011-2013
Zodpovedný riešiteľ:
Vladimír Šimo
Spoluriešitelia z ústavu:
Jozef Vozár, Zuzana Weissová
Ďalší spoluriešitelia:

Marián Olšavský, Anna Vozárová

Anotácia:

Vrchné paleozoikum – perm je charakteristický v celej severnej hemisfére Zeme sedimentárnymi sekvenciami červených vrstiev a vulkanitov. Jednou z vhodných metód štúdia jazerných fácií tzv. červených vrstiev (red beds) je výskum fosílnych stôp. Permské sedimenty v stratigrafickom horizonte 300 až 250 milionov rokov na území Slovenska tvoria časti viacerých tektonických jednotiek. Podmienky života v uvedenom časovom horizonte boli ovplyvnené extrémnym oteplením klímy, vplyvom intenzívneho vulkanizmu a jeho exhalátov. Koncom permu došlo k najväčiemu vymieraniu v histórii života na Zemi -príčiny sú nejasné. Výskum permských sedimentov môže priniesť nové fakty o paleoprostrediach z tohto obdobia. Doterajšie výskumy (uvedené v prílohe) dávajú nádej na získanie nových informácií o fosílnych stopách zachovaných v permských súvrstviach veporika, hronika, gemerika a zemplinika. Zmeny v spoločenstvách fosílnych stôp aj v zdanlivo jednotvárnych typoch hornín dokážu presnejšie indikovať paleoprostredia v období permu.