VEGA 2/0145/11

 

Zmeny v spoločenstve vápnitých nanofosílií v geologických obdobiach výrazných klimatických udalostí


Doba riešenia:
2011-2013
Zodpovedný riešiteľ:
Silvia Ozdínová
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:
Anotácia:

Vápnité nanofosílie patria medzi jednobunkové morské planktonické riasy, ktoré sa začali objavovať koncom prvohôr. Počas geologického vývoja Zeme citlivo reagovali na všetky klimatické zmeny v morskom sedimentačnom priestore selektívnym vymieraním alebo objavovaním sa nových druhov. Veľké klimatické zmeny sa objavujú najmä na hraniciach geologických oddelení, ako je hranica krieda/paleocén, paleocén/eocén a eocén/oligocén, rovnako i počas jednotlivých útvarov, napr. sarmatské vysladzovanie morského priestoru. V sedimentárnych záznamoch morského vývoja paniev Západných Karpát aj na základe štúdia spoločenstva vápnitých nanofosílií, foraminifer vyhodnotiť biostratigrafické údaje a paleoekologické podmienky Tetydneho a Paratetydneho oceánu zahrňujúcom i naše územie.