VEGA 2/0162/11

 

Procesy a produkty ryolitového vulkanizmu: paleovulkanická rekonštrukcia jastrabskej formácie stredoslovenských neovulkanitov


Doba riešenia:
2011-2014
Zodpovedný riešiteľ:
Jaroslav Lexa
Spoluriešitelia z ústavu:
Katarína Pošteková
Ďalší spoluriešitelia:
Anotácia:

Ryolitové vulkanity predstavujú podstatnú časť vulkanitov kontinentálnych okrajov. S ich aktivitou sa spája vývoj epitermálnych a sulfidických mineralizácií ako aj rad nerudných a stavebných surovín (perlity, limnosilicity, íly, bentonity, zeolity, pemza, kameň). Explozívne erupcie ryolitov predstavujú tiež vážne riziko v oblastiach aktívneho vulkanizmu. Poznanie vzniku ryolitových magiem ako aj procesov a produktov ryolitového vulkanizmu je preto viac ako žiadúce. Ryolitové vulkanity jastrabskej formácie sú z hľadiska poznania ryolitového vulkanizmu ideálnym objektom. Cieľom projektu je najmä rekonštrukcia vulkanických foriem a typu vulkanických erupcií vrátane procesov redepozície materiálu, poznanie jeho časového vývoja a vzťahu k štruktúrnemu vývoju územia, poznanie jeho príčin (genézy ryolitových magiem vo vzťahu k predchádzajúcemu andezitovému vulkanizmu) a poznanie vzťahu primárnej litológie ryolitových vulkanitov ku kvalitatívnym parametrom asociujúcich nerudných surovín.