VVCE 0033/07

 

Výskumno-vzdelávacie centrum excelentnosti pre výskum pevnej fázy so zameraním na nanomateriály, environmentálnu mineralógiu a materiálovú technológiu


Doba riešenia:
2008-2011
Zodpovedný riešiteľ:
Vratislav Hurai
Spoluriešitelia z ústavu:
Peter Andráš, Adrián Biroň, Igor Broska, Ľubica Puškelová
Ďalší spoluriešitelia:

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Anotácia:

Úlohou VVCE je výskum tuhej fázy na mikro- a nano- úrovni v týchto hlavných oblastiach: riešenie environmentálnych záťaží, ťažba nerastných surovín, štúdium nanomateriálov a materiálové technológie. Cieľom projektu bolo zakúpenie a sprevádzkovanie RTG difraktometra (Univerzita Komenského) a IR spektrometra (Chemický ústav SAV) ako súčasti siete laboratórií orientovaných na štruktúrny výskum prírodných a syntetických minerálov. Výskumná činnosť na GÚ SAV je zameraná na výskum vlastností alkalických živcov, minerálov skupiny humitu a fosforečnanov.