Apr 142015
 

Geologický ústav SAV v decembri 2014 zavŕšil významnú etapu svojho rozvoja a etablovania sa ako špičkového vedeckého a vzdelávacieho pracoviska v oblasti geológie v európskom výskumnom priestore. Realizáciou budovy Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici v rámci projektu „Vybudovanie centier vzdelávania SAV v Banskej Bystrici a Smoleniciach“, ITMS 26250120034 sa vytvárajú kvalitné podmienky pre realizáciu doktorandského štúdia, výučbu bakalárskeho a magisterského štúdia a programov celoživotného vzdelávania realizovanej ústavmi SAV v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Zámer nadväzuje na zriadenie Centra vied SAV v Banskej Bystrici v roku 2008 a vybudovaním jeho materiálnej výskumnej základe z iných dvoch výskumných projektov ŠF EÚ. Projekt bol koncipovaný v spolupráci s ďalšími detašovanými pracoviskami ústavov SAV v Banskej Bystrici: Botanickým ústavom, Matematickým ústavom a Ústavom informatiky, ktorým Centrum vzdelávania SAV poskytne špecializované učebne mikroskopických a geochemických metód, prietokovej cytometrie, karyologickej a molekulárnej systematiky, depozit geologických zbierok a študijný herbár. Súčasťou centra sú ubytovacie priestory pre 20 doktorandov, videokonferenčná miestnosť, spoločné seminárne miestnosti a centrálny server s dátovým úložiskom.

Vzdelávacou aktivitou sa sleduje prechod od klasických slovných a panelových výučbových metód na digitálne dvoj- a trojdimenzionálne metódy. Tvorbe digitálnych modelov je podriadený výber informačno-technologických celkov zabezpečujúcich získanie informácie (3D terestrický skener, mikro CT, binokulár, mikroskop), jej spracovanie (softvér jednotlivých zariadení), zobrazenie (hardvér, projekčné zariadenia) až po vytvorenie hmotného študijného materiálu prostredníctvom 3D printera a jeho fyzické uskladnenie v študijných zbierkach alebo digitálne v dátovom úložisku. Súčasťou vzdelávacieho procesu bude aj poskytovanie priestoru pre získavanie a disemináciu digitálnych informácií prostredníctvom digitálnej knižnice.

Unikátnym prístrojom celého projektu je mikrofokálny rentgenový tomograf v|tome|x L 240 s ochranným kabinetom, ktorý umožňuje nedeštruktívnu 3D analýzu. Jeho vlastnosti a výkon 240 kV unipolárna rtg trubica otvoreného typu a 180 kV HPNF nanofokusová trubica, presný žulový 7-osový manipulačný systém zabezpečujúci stabilitu a presnosť merania, vysoká obrazová kvalita zabezpečená GE DXR detektorom, detekovateľnosť detailu < 1µm s max. voxel rozlíšením < 2 µm a max. rozmermi testovaného predmetu: v = 1300 mm, φ = 800 mm, m = 50 kg ho predurčujú na štúdium vysoko absorpčných materiálov z odborov strojárstva, hutníctva, automobilového priemyslu, skúšobníctva, geológie, biológie, medicíny, ale aj umeleckých a archeologických artefaktov.

Prostriedky pre realizáciu projektu v celkovej hodnote 5,36 mil. € boli získané z operačného programu Výskum a vývoj a opatrenia 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl. Výstavba novej budovy z toho tvorila 1,6 mil. €. Budovu podľa pôvodného architektonického návrhu Ing. arch. Zdenka Kasáča a modifikácie Ing. arch. Ľubomíra Hollého realizovala v zmluvnom termíne banskobystrická stavebná spoločnosť Randa+R s.r.o. Personálne sa na implementácii diela podieľali zamestnanci Geologického ústavu SAV Mgr. N. Halašiová, Ing. H. Paľová, Mgr. J. Šurka, Mgr. T. Mikuš, Ph.D., Mgr. R. Milovský, Ph.D, Ing. S. Kötelešová a Dr. R. Kyška Pipík. Slávnostné otvorenie Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici je pripravované na marec 2015.

Radovan Kyška Pipík, Ján Madarás – Geologický ústav SAV
Foto: J. Madarás, J. Šurka