Spoločné pracoviská ústavu s inými vedeckými inštitúciami

 
 • Energy & Geoscience Laboratory

  spoločné pracovisko Geologického ústavu SAV a Energy & Geoscience Institute, University of UTAH v Bratislave; spoločné riešenie vedeckých projektov a prenos výsledkov vedy do praxe v oblasti vyhľadávania zdrojov nafty, plynu a geotermálnej energie.
  Vedúci spoločného pracoviska: Prof. RNDr. Michal Nemčok, DrSc.

 • Inštitút biológie a geológie

  spoločné pracovisko Geologického ústavu SAV, Botanického ústavu SAV a Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici; riešenie vedecko-výskumných projektov, realizácia študijných programov, výchova doktorandov, organizácia vedeckých seminárov a konferencií, participácia v pedagogickom procese na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela.
  Vedúci spoločného pracoviska: Prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.

 • Solipha – výskumno-vzdelávacie centrum excelentnosti pre výskum pevnej fázy

  (APVV) – Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Ústav anorganickej chémie SAV, Geologický ústav SAV; výskum tuhej fázy na mikro- a nano- úrovni v oblasti environmentálnych záťaží, ťažby nerastných surovín, nanomateriálov a materiálových technológií.
  Vedúci spoločného pracoviska: Prof. RNDr. Martin Chovan, CSc.
  Vedúci za pracovisko Geologického ústavu SAV: Doc. RNDr. Vratislav Hurai, DrSc.