Doktorandské štúdium a zvyšovanie kvalifikácie

 

PhD. štúdium

Geologický ústav SAV je školiacim vedeckým pracoviskom pre odbory Petrológia (4.1.32) a Tektonika (4.1.33).


SMERNICA GEOLOGICKÉHO ÚSTAVU SAV PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

 

Požiadavky:

O termínoch a podmienkach štúdia sa dozviete na stránkach Prírodovedeckej fakulty UKSlovenskej akadémie vied, alebo sa môžete informovať na sekretariáte ústavu.

Interní doktorandi Geologického ústavu SAV:


Meno: Odbor: Téma: Školiteľ:
Mgr. Katarína POŠTEKOVÁ 4.1.33. tektonika Formy a litologicko-petrografická charakteristika extruzívnych telies ryolitov jastrabskej formácie RNDr. Jaroslav LEXA, CSc.
Mgr. Zuzana WEISSOVÁ 4.1.33. tektonika Zloženie, zdroje, transport a paleogeografické podmienky uloženia klastického materiálu v T/J hraničných súvrstviach doc. RNDr. Jozef MICHALÍK, DrSc.
Mgr. Martina SÝKOROVÁ 4.1.33. tektonika Environmentálne podmienky života sladkovodných lastúrničiek (Ostracoda) a ich aplikácia na fosílne ekosystémy. Mgr. Radovan KYŠKA-PIPÍK, PhD.
Mgr. Jakub BUKOVINA 4.1.32. petrológia Evolúcia izotopového zloženia (O, H) illit-smektitu vo vulkanoklastikách východoslovenskej neogénnej panvy RNDr. Adrián BIROŇ, CSc.
Mgr. Peter BARNA 4.1.33. tektonika Ilustrovaný katalóg rodov švábov RNDr. Peter VRŠANSKÝ, PhD.
Mgr. Kamil FEKETE 4.1.33. tektonika Rast karbonátových platforiem, kondenzácia, tvorba povrchov pevného dna: podhorské a manínske súvrstvie doc. RNDr. Jozef MICHALÍK, DrSc.
Mgr. Zuzana PULIŠOVÁ 4.1.33. tektonika Sedimentológia, biostratigrafia a tektogenéza Pružinsko-domanišskej panvy na Strednom Považí doc. RNDr. Ján SOTÁK, DrSc.
Mgr. Erika KOVACS 4.1.33. tektonika Sublitorálna mikrofauna ako proxy pre štúdium cyklicity a variability klímy v období 9.0-8.0 mil. rokov v Centrálnej Paratetýde Mgr. Radovan KYŠKA-PIPIK, PhD.
Mgr. Tomáš FUKSI 4.1.33. tektonika Morfologická variabilita brachiopódov z vrchnej jury Tetydného oceánu Mgr. Adam TOMAŠOVÝCH, PhD.

 

Externí doktorandi Geologického ústavu SAV:


Meno: Odbor: Téma: Školiteľ:
Mgr. Michal SEKO 4.1.33. tektonika Paleobiografia spodno- a strednomiocénnych morských lastúrničiek (Ostracoda) Paratetýdy Mgr. Radovan KYŠKA-PIPÍK, PhD.
RNDr. Katarína ŽECOVÁ 4.1.33. tektonika Biostratigrafická paleoekologická analýza vápnitého nanoplanktónu z paleogénnych súvrství maguskej jednotky v oblasti Nízkych Beskýd doc. RNDr. Ján SOTÁK, DrSc.

 

Obhajoba DrSc.

Vedecká kvalifikácia (I., IIa)

Materiály sú dostupné na informačnej stránke Komisie SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov