Vedecké spoločnosti, pôsobiace pri ústave

 

Slovenská geologická spoločnosť a Slovenská mineralogická spoločnosť sú dobrovoľné občianske združenia, ktoré svoju činnosť vyvíjajú pri Slovenskej akadémii vied pod Radou slovenských vedeckých spoločností.


 

logo SGS

Slovenská geologická spoločnosť

www.geologickaspolocnost.sk

Slovenská geologická spoločnosť je dobrovoľná organizácia združujúca vedeckých, pedagogických odborných pracovníkov v širokom spektre geologických vied, študentov a neprofesionálnych záujemcov o geológiu. Poslaním spoločnosti je združovať odborníkov najrôznejších zameraní v geológii a rozvíjať ich odbornú, pedagogickú, praktickú a popularizačnú činnosť. Svojimi aktivitami zasahuje do spoločenského života krajiny a na  medzinárodných fórach reprezentuje geologické vedy našej krajiny v zahraničí.

logo SMS

Slovenská mineralogická spoločnosť

www.mineralogickaspolocnost.sk

Slovenská mineralogická spoločnosť je dobrovoľné občianske združenie profesionálnych a amatérskych záujemcov o mineralógiu a príbuzné vedecké odbory s celoslovenskou pôsobnosťou. Jej cieľom je rozvíjať a koordinovať vedeckú spoluprácu medzi jednotlivými vednými odbormi, ako sú mineralógia, petrológia, geochémia, ložisková geológia, gemológia, montanistika a historické vedy prislúchajúce k týmto odborom. Zároveň chce zvyšovať odbornú úroveň svojich členov, zjednocovať záujemcov o mineralogické odbory, spolupracovať so zahraničnými odbornými spoločnosťami podobného zamerania a najmä popularizovať výsledky vedeckej činnosti. Predmetom činnosti SMS je organizovanie spoločných odborných prednášok, seminárov, konferencií, exkurzií, výstav a iných popularizačných aktivít.