Izotopová geochémia a datovanie kalcitu zo slovenských jaskýň

 

ORVOŠOVÁ, M. – DEININGER, M. – MILOVSKÝ, R. Permafrost occurrence during the Last Permafrost Maximum in the Western Carpathian Mountains of Slovakia as inferred from cryogenic cave carbonate. In Boreas, 2014, vol. 43, no. 3, p. 750-758. (2.383 – IF2013).

Z viacerých slovenských jaskýň boli získané zvláštne formy kalcitu, ktorého izotopové zloženie potvrdzuje, že vznikal počas epizodického topenia permafrostu počas posledného glaciálu. Článok sa popri izotopovej geochémii zaoberá jeho presným rádiometrickým datovaním a diskutuje možnosti využívať tento paleoklimatický archív ako systematický nástroj na mapovanie rozsahu a hĺbky permafrostu v ľadových dobách.

milovsky2014