Li-F-P špecializované granity z gemerika

 

PETRÍK, I. – ČÍK, Š. – MIGLIERINI, M. – VACULOVIČ, T. – DIANIŠKA, I. – OZDÍN, D. Alpine oxidation of lithium micas in Permian S-type granites (Gemericunit, Western Carpathians, Slovakia). In Mineralogical Magazine, 2014, vol. 78, no. 3, p. 507-533. (1.898 – IF2013).

 

Komplexné štúdium sľúd z Li-F-P špecializovaných granitov z gemerika ukázalo, že na Slovensku sú tri známe výskyty lítnych granitov. Všetky obsahujú rôzne lítne sľudy – zinnwaldit, protolítionit a lítny fengit. Zatiaľ čo prvé dve sú primárne magmatické sľudy a hlavný nositeľ lítia v hornine, lítny fengit je produkt rozpadu zinnwalditu počas alpínskeho prepracovania horniny. Pre premenu zinnwalditu na Li-fengit sme navrhli príslušné reakcie. Mössbauerova spektroskopia Li sľúd ukázala prekvapivo vysokú oxidáciu železa v primárne redukčnej hornine (35-50 % Fe3+ z celkového Fe), tiež efekt alpínskeho metamorfizmu, ktorá zodpovedá fugacite O2 na úrovni pufra hematit – magnetit. Metamorfná asociácia indikuje nízko teplotné podmienky alpínskej metamorfózy T = 190 °C a P = 2,3 Kbaru na retrogresnej časti P-T dráhy.

petrik2014

Zinwaldit (svetlý) je po okrajoch zatláčaný tmavším alpínskym lítnym fengitom (Surovec, Li-F-P špecializovaný Sn, Nb, Ta granit, Hnilec, Gemerikum).