Mikrodiamanty v metasedimentárnych horninách Švédska

 

MAJKA, J. – ROSÉN, A. – JANÁK, M. – FROITZHEIM, N. – KLONOWSKA, I. – MANECKI, M. – SASINKOVÁ, V. – YOSHIDA, K. Microdiamond discovered in the Seve Nappe (Scandinavian Caledonides) and its exhumation by the “vacuum-cleaner” mechanism. In Geology, 2014, vol. 42, p. 1107-1110. (4.638 – IF2013).

Mikrodiamanty boli identifikované v metasedimentárnych horninách kôrového pôvodu (ruly) ako uzavreniny v granáte, na lokalite Tväräklumparna v oblasti Jämtland, centrálne Švédsko.  Mikrodiamanty vznikli pri ultravysokotlakových podmienkach metamorfózy v dôsledku subdukcie Baltického kontinentu pod ostrovný oblúk, v období pred približne 450 mil. rokov. Tento objav má zásadný vplyv na objasnenie tektonometamorfného vývoja škandinávskych kaledoníd ako aj mechanizmu exhumácie ultravysokotlakových hornín (tzv. „vacuum cleaner“ mechanism). Práca vznikla v  spolupráci s univerzitami Uppsala (Švédsko), Bonn (Nemecko), Krakow (Poľsko) a Kyoto (Japonsko).

janak2014