Model genézy granitov I-typu v Západných Karpatoch

 

BROSKA, Igor – PETRÍK, Igor – SHLEVIN, Yaron Be´eri – MAJKA, Jarosław – BEZÁK, Vladimír. Devonian/Mississippian I-type granitoids in the Western Carpathians: A subduction-related hybrid magmatism. In Lithos, 2013, vol. 162-163, no. 1, p. 27-36. (3.779 – IF2012). (2013 – Current Contents). ISSN 0024-4937.

Bodové datovanie zirkónov na iónovej mikrosonde v laboratóriu Nordsim v Stockholme ukázalo, že hlavná masa granitov typu I, ako ich poznáme na Slovensku napríklad v pohorí Tribeč alebo v Slovenskom Rudohorí, sa tvorila na hranici devon-spodný karbón, čiže pred 367 až 353 miliónmi rokov. Datovanie dokázalo, granity na Slovensku sú jedny z prvých, ktoré sa počas varískej orogenézy v Európe tvorili. Ich geochemický charakter nasvedčuje tomu, že vznikali pravdepodobne v ostrovnom oblúku Galatského superteranu ako dôsledok tavenia akrečného klinu na začiatku subdukcie oceánskeho dna Paleotethys (obr.). Tieto udalosti boli lokalizované na južnú zemskú pologuľu. Pre teran, do ktorého vnikali granity typu I a neskôr typu S sme navrhli termín Prototatrikum (PT).