Prvý nález diamantu v príkrove Tromsø v severnom Nórsku

 

JANÁK, Marian – KROGH RAVNA, E. J. – KULLERUD, K. – YOSHIDA, Kenji – MILOVSKÝ, Rastislav – HIRAJIMA, T. Discovery of diamond in the Tromsø Nappe, Scandinavian Caledonides (N. Norway). In Journal of Metamorphic Geology, 2013, vol. 31, p. 691-703. (3.400 – IF2012). ISSN 0263-4929.

Príkrov Tromsø, kde sme diamant objavili, je súčasťou najvrchnejšej tektonickej jednotky škandinávskych kaledoníd. Mikrodiamanty sme identifikovali ako inklúzie v granáte za pomoci Ramanovejspektroskopie a tento objav vzbudil širokú pozornosť nielen odbornej ale aj laickej verejnosti. Diamanty metamorfného pôvodu sa vyskytujú len na niekoľkých lokalitách vo svete. V škandinávskych kaledonidách bol diamant doposiaľ zistený len v oblasti juhozápadného Nórska, tzv. Western GneissRegion (WGR). Kedže diamant je stabilný len pri veľmi vysokom tlaku, jeho prítomnosť svedčí o subdukcii (ponoreniu sa) kontinentálnej zemskej kôry do hĺbky viac ako 100 km, v dôsledku kolízie litosférických dosiek. Horniny v ktorých diamant vznikol boli následne vyzdvihnuté tektonickými procesmia dnes sa nachádzajú na zemskom povrchu. Objav diamantu v oblasti Tromsø prináša nový pohľad na geologický vývoj škandinávskych kaledoníd v období ordoviku, približne pred 450 mil. rokov.

„Ultravysokotlakový“ terén v Nórsku, kde sa diamanty našli„Ultravysokotlakový“ terén v Nórsku, kde sa diamanty našliMikrofotografie diamantov uzatváraných v granátoch