Prvý nález magmatického aragonitu

 

HURAI, V. – HURAIOVÁ, M. – MILOVSKÝ, R. – LUPTÁKOVÁ, J. – KONEČNÝ, P. High-pressure aragonite phenocrysts in carbonatite and carbonated syenite xenoliths within an alkali basalt. American Mineralogist, 2013, vol. 98, p. 1074-1077.

V diatréme Hajnáčka boli zistené syenitové a karbonatitové xenolity, ktoré obsahujú fenokryštály aragonitu v kalcitovej matrix. Výskyt karbonatitu je prvý na Slovensku a výskyt magmatického aragonitu je druhým výskytom vo svete. Kryštalizácia magmatického aragonitu bola umožnená vysokým (nadlitostatickým) tlakom v magmatickom rezervoári, ktorý bol pravdepodobne umiestnený v spodnej kôre. Okolitý kalcit sa vyznačuje nízkym stupňom štruktúrneho usporiadania a je výsledkom prudkého ochladnutia kalciokarbonatitovej taveniny pri nízkom tlaku (dekompresii) počas vulkanickej erupcie. Výskyt magmatického aragonitu je dôkazom, že tlak v kôrovom magmatickom rezervoári bohatom na plynné zložky môže byť ďaleko vyšší, ako sa doteraz pripúšťalo. Pretlak v kôrovom magmatickom rezervoári je generovaný expandujúcimi plynovými bublinami, a jeho veľkosť je priamo úmerná vzdialenosti magmatického rezervoáru od zóny parciálneho tavenia, ktorá sa v prípade alkalických bazaltov nachádza na rozhraní astenosféry a plášťa.

Opis obrázkov: a) Karbonatizovaný syenitový xenolit v bazaltovej bombe obkolesenej spečenou tufovou brekciou. b) BSE obrázok karbonatizovaného syenitového xenolitu ilustruje kalcitickú matrix (Cal) s rozptýlenými kryštálmi aragonitu (Arg), ktoré vypĺňajú priestor medzi horninotvornými minerálmi: draselným živcom (Kfs), ilmenitom (Ilm) a spinelom (Sp). c) Obrázok karbonatitového xenolitu s kontaktom medzi kryštalickým agregátom aragonitu (Arg) a kalcitom (Cal), ktorého radiálne vláknitá textúra pripomína rýchlo zamrznutú kvapalinu.