Štúdium distribúcie hornín ložiska Butkov

 

MICHALÍK, J. – VAŠÍČEK, Z. – BOOROVÁ, D. – GOLEJ, M. – HALÁSOVÁ, E. – HORT, P. – LEDVÁK, P. – LINTNEROVÁ, O. – MĚCHOVÁ, L. – ŠIMO, V. – ŠIMONOVÁ, V. – REHÁKOVÁ, D. – SCHLŐGL, J. – SKUPIEN, P. – SMREČKOVÁ, M. – SOTÁK, J. – ZAHRADNIKOVÁ, B. Vrch Butkov : kamenný archív histórie slovenských vrchov a druhohorného morského života : a stone archive of Slovakian mountains and of the Mesozoic sea life history. 1. vyd. Bratislava : Slovak Academy of Sciences, Geological Institute : Veda Editorial house, 2013. 164 s. ISBN 978-80-224-1287-2.

 

butkov1Manínska jednotka po viac než polstoročie predstavuje jablko sváru v karpatskej geológii. Kolektív pracovníkov Geologického ústavu SAV a univerzít v Bratislave a Ostrave študoval rozsiahle odkryvy jej vrchnojursko – spodnokriedového sledu vo veľkolome Butkov cementárne v Ladcoch. Je to najbohatšia lokalita spodnokriedových amonitov v celých Západných Karpatoch, medzi ktorými je množstvo výhradne mediteránnych druhov od rano-valanžinských až po neskoro-barémske. Asociácia sa podobá faunám z vokontskej priekopy vo Francúzsku. Na základe výsledkov nášho výskumu distribúcie hornín ložiska bola reorganizovaná technológia ťažby, ktorá sa preniesla do starších pelagických spodnokriedových súvrství vo vyššej časti vrchu Butkov, viac vyhovujúcich požiadavkám na cementársku surovinu. Vďaka sústavnej ťažbe cementárskych surovín, ktorá obnažila súvislé horninové profily, Butkov by mohol slúžiť ako oporný profil porovnateľný s klasickými francúzskymi a španielskymi lokalitami mediteránnej oblasti.