Apr 142015
 

Výstava fotografií starých banských diel v okolí Ľubietovej a detailných fotografií minerálov medi a železa bola v dňoch 4. – 23. marca 2015 inštalovaná vo vestibule jedálne SAV v Bratislave na Patrónke. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 12. marca 2015 o 14:30 na mieste vystavenia. Veľkorozmerné fotografie, mapy a texty priblížili banícku a hutnícku históriu kráľovského banského mesta Ľubietová, ktoré bolo známe výskytom a ťažbou rúd a minerálov zlata, medi a železa. Prezentácia 24 panelov ukázala, že banské diela nie sú len tmavými a studenými dierami v zemi, ale tajuplným svetom plným farieb a tvarov.

Región stredného Slovenska je mimoriadne bohatý na geologické a montanistické zaujímavosti. Je to predovšetkým oblasť stredoslovenských banských miest s ich najdôležitejšími centrami – Kremnicou, Banskou Štiavnicou a Banskou Bystricou. Celá táto časť Slovenska, známa z histórie intenzívnou ťažbou zlatých, strieborných, medených, antimónových a polymetalických rúd, výrobou a produkciou medi, zlata, striebra a tiež ortuti, olova a zinku, je bohatá aj na veľký počet opustených banských diel s viacerými zaujímavými nálezmi rôznych minerálov, z ktorých niektoré tu boli opísané prvýkrát na svete vôbec.

V dňoch od 2.decembra 2014 do 16.januára 2015 bola v priestoroch Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici inštalovaná výstava„Historické baníctvo v poľských Tatrách a v Slovenskom Rudohorí v Ľubietovej“, pozostávajúca zo 64 veľkoplošných panelov s rozmerom 130×140 cm, ktorú si mali možnosť detailnejšie prezrieť nielen študenti a zamestnanci Fakulty prírodných vied i Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, ale aj hostia univerzity, či verejnosť. Výstava vznikla rámci medzinárodnej spolupráce s Akadémiou baníctva a hutníctva (AGH) v Krakove, Tatranským národným parkom v Zakopanom, obcou Ľubietová, UMB Banská Bystrica a OZ LIBETHA na podnet prof. Macieja Pawlikowského z krakovskej akadémie pri jeho terénnom výjazde so študentmi AGH koncom januára 2014 do oblasti Ľubietovej, ktorý na pracovnom stretnutí pri vzájomnej výmene poznatkov ponúkol možnosť prezentácie montanistických zaujímavostí svetoznámeho historického regiónu Ľubietovej spoločne s už skoro zabudnutými baníckymi a hutníckymi aktivitami v poľských Tatrách, ktoré spracovával so svojimi študentmi. Preto výstava pozostáva z dvoch prakticky samostatných častí, poľskej (40 panelov) a slovenskej (24 panelov). Jej zámerom bolo aj vzájomné poznávanie sa a zviditeľnenie obidvoch regiónov, ktoré sa preslávili v minulosti práve vďaka takýmto aktivitám spoločnosti. Prospekcia, exploatácia a následná úprava a prípadné obohatenie rudných, nerudných i energetických surovín pomohli v tom čase významne ekonomicky pozdvihnúť tieto regióny.

Cieľom vystavenej slovenskej časti bolo prezentovať banícku a hutnícku históriu Ľubietovej s následným prepojením na geomontánny turistický ruch a s pozvaním návštevníkov do bývalého slobodného kráľovského banského mesta Ľubietová. Výstava svojim obsahom zoznamuje návštevníkov s históriou obce Ľubietová, s ťažbou medi a železa, s početnými starými banskými dielami, ktoré dokumentujú fotografie podzemia, s historickými banskými mapami, poskytnutými zo ŠÚBA v Banskej Štiavnici, s hutníckymi technickými pamiatkami, ale aj s krásou jedinečných minerálov z Ľubietovej, ktorá je jedným z mála typových lokalít, kde boli prvýkrát opísané tri nové minerály medi pre svetovú vedu – libethenit, euchroit a mrázekit. Prvý z nich, libethenit Cu2(PO4)(OH) bol dokonca pomenovaný F. A. Breithauptom (1823), profesorom Banskej akadémie vo Feibergu, práve podľa nemeckého názvu kráľovského banského mesta Ľubietová – Libethen. Profesionálne (Ľ. Lužina, M. Števko a A. Russ) sa nafotili aj iné typické minerály okolia Ľubietovej pseudomalachit, azurit, malachit, ale aj minerály železa limonit/goethit, ďalej granát almandín a chalcedón a taktiež zaujímavé podzemné priestory štôlní Ladislav v banskom poli Reiner na Cu rudy a podzemné priestory baní na Fe rudy v Jamešnej.

Dokumentácia nádherných farebných kvetov podzemia – druhotnej medenej mineralizácie ložiska Ľubietová a ich prezentácia formou výstavy bola popularizačným výstupom a zároveň súčasťou detailného mineralogického a geochemického výskumu vedeckého projektu APVV 0663-10 „Štúdium kontaminácie baníckej krajiny toxickými prvkami na vybraných Cu-ložiskách a možnosti jej remediácie“, ktorý úspešne viedol prof. RNDr. Peter Andráš, CSc. počas rokov 2011-2014. Časť fotodokumentácie i excerpovaných textových materiálov sa využila aj v oblasti cestovného ruchu pri spracovaní informačných a propagačných materiálov a pri tvorbe veľkoplošných náučných tabúľ pri popularizácii baníctva a hutníctva v okolí Ľubietovej pri obnove baníckej tradície v bývalom kráľovskom banskom meste s predpokladaným využitím starých banských diel, píng, háld, štôlní ai. v blízkej budúcnosti. Spolu so speleológmi z Liptovského Mikuláša (P. Herich a M. Orvošová) sa vykonalo aj zameranie starých banských prác v podzemí štôlní Ladislav v banskom poli Reiner ako podkladu pre vyhotovenie 3D modelu.

Prvýkrát výstavu slávnostne otvoril 12. novembra 2014 na pôde krakovskej univerzity pri príležitosti 60. výročia založenia Geologickej fakulty na Akadémii baníctva a hutníctva v Krakove dekan Prof. Adam Piestrzyński, za prítomnosti prodekanov, pedagógov (prof. J. Pršek) i študentov fakulty, zástupcov Tatranského národného parku v Zakopanom (P. Skawiński, M. Guzik), predstaviteľov obce Ľubietová (P. Zajac) i OZ LIBETHA (D. Zajacová ai.), členov niekoľkých baníckych spolkov z okolia Banskej Bystrice (M. Kvietok, A. Sitár, E. Solivajs ai.) a M. Drímala prodekana pre rozvoj a medzinárodné vzťahy FPV UMB v Banskej Bystrici. Generálka výstavy a zhodnotenie kvality prezentovaných obrázkov sa uskutočnila počas voľných dní víkendu v kultúrnom dome, kde sa panely vystavili aj pre obyvateľov Ľubietovej tesne pred ich odvozom na vernisáž výstavy do Krakova. Poľská časť výstavy bola po jej ukončení v Banskej Bystrici odvezená 19. januára 2015 do Zakopaného a slovenskú časť ako „Historické baníctvo a hutníctvo v Ľubietovej“ o mesiac neskôr vystavili od 16. do 27. februára 2015 v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Mlynskej Doline v pavilóne B1 (s organizačnou podporou Slovenskej mineralogickej spoločnosti) a v čase od 4. do 23. marca aj v priestoroch SAV na Patrónke vo vestibule jedálne na Dúbravskej ceste 9 (s organizačnou podporou Geologického ústavu SAV). Záujem o ďalšie vystavenie panelov je aj na Univerzite Friedricha Schillera v Jene a v Deutsches Bergbau-Museum v Bochumi, v Nemecku.

Poďakovanie: Projekt vznikol s odbornou, finančnou a technickou podporou obce Ľubietová, OZ LIBETHA, Geologického ústavu SAV, pracoviska v Banskej Bystrici, Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, projektu APVV 0663-10 a firmy Letreo s.r.o. z Banskej Bystrice, ktorá profesionálne zhotovila jednotlivé panely.

 

Stanislav Jeleň (Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied, UMB; Geologický ústav SAV, pracovisko Banská Bystrica)
Dagmar Zajacová (OZ LIBETHA, Ľubietová)
Ján Madarás (Geologický ústav SAV, Bratislava)

Fotografie: Dušan Starek a Stanislav Jeleň