Mgr. Kamil FEKETE

 
doktorand


Pracovisko:Bratislava, Dúbravská cesta 9
Telefón:02 3229 3224
E-mail:ks.ab1547640708vas@e1547640708tekef1547640708.lima1547640708k1547640708
ks.ab1547640708vas@e1547640708faklo1547640708eg1547640708
Osobná webstránka:

Ďalšie informácie

Dizertačná práca:

Téma: Rast karbonátových platforiem, kondenzácia, tvorba povrchov pevného dna: podhorské a manínske súvrstvie.

Školiteľ: Doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.Projekty

 

Aktuálne riešené projekty:

VEGA 2/0017/15 - Integrovaný sedimentologický výskum paleogénnych súvrství Centrálnych Západných Karpát: rekonštrukcia depozičných paleoprostredí vo vzťahu k tektogenetickým procesom, subsidenčnej histórii panvy a meniacim sa klimatickým režimom
VEGA 2/0065/12 - Porovnanie paleopodnebia a paleooceanografie oblasti Západných Karpát na začiatku jurského a kriedového obdobia

 

Ukončené projekty:

Vybrané publikácie

FEKETE, K. - VOJTKO, R. Neotectonic activity of the Pravno fault in the area of the Žiar Mts. In Acta Geologica Slovaca, 2013, vol. 5, no. 2, p. 117-127..

V Katalógu publikačnej činnosti pracovníkov SAV nájdete kompletný prehľad publikácií od r. 1999 (príp. od nástupu zamestnanca na pracovisko SAV)