doc. RNDr. Vratislav HURAI, DrSc.

 
vedecký pracovník


Pracovisko:Bratislava, Dúbravská cesta 9
Telefón:02 3229 3209
E-mail:ks.ab1547643036vas@i1547643036aruh.1547643036valsi1547643036tarv1547643036
ks.ab1547643036vas@h1547643036arvlo1547643036eg1547643036
Osobná webstránka:

Ďalšie informácie

Oblasť výskumu:
  • litosférické fluidá
  • mineralógia
  • izotopová geológia


Projekty

 

Aktuálne riešené projekty:

VEGA 2/0069/13 - Stabilné a rádiogénne izotopy v mineráloch bazaltových maarov južného Slovenska – implikácia pre vek vulkanizmu a genézu exotických xenolitov
APVV 0080-11 - (Ultra)vysokotlaková metamorfóza a fázové transformácie počas subdukcie a exhumácie kontinentálnej litosféry v kolíznych orogénnych zónach

 

Ukončené projekty:

ITMS 26220120064 - Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme
VEGA 1/0029/10 - Genéza a vek megakryštálov v alkalických bazaltoch južného Slovenska
VVCE 0033/07 - Výskumno-vzdelávacie centrum excelentnosti pre výskum pevnej fázy so zameraním na nanomateriály, environmentálnu mineralógiu a materiálovú technológiu

Vybrané publikácie

HURAI, V. - HURAIOVÁ, M. - SLOBODNÍK, M. - THOMAS, R. Geofluids: Developments in Microthermometry, Spectroscopy, Thermodynamics, and Stable Isotopes. Elsevier, 2015, 504 p. ISBN 978-0-12-803241-1
HURAI, V. - PAQUETTE, J.-L. - LEXA, J. - KONEČNÝ, P. - DIANIŠKA, I. U-Pb-Th geochronology of monazite and zircon in albitite metasomatites of the Rožňava-Nadabula ore field (Western Carpathians, Slovakia): implications for the origin of hydrothermal polymetallic siderite veins. In Mineralogy and Petrology, 2015, vol. 109, p. 519-530.
HURAIOVÁ, M. - HURAI, V. - PAQUETTE, J.-L. Petrogenéza miocénno-pliocénnych granitoidov A-typu južného Slovenska [Petrogenesis of Miocene-Pliocene A-type granitoids of southern Slovakia]. In Acta Geologica Slovaca, 2015, vol. 7, no. 1, p. 37-50.
RANDIVE, K. - HURAI, V. Fluid Inclusion Study of Quartz Xenocrysts in Mafic Dykes from Kawant Area, Chhota Udaipur District, Gujarat, India. In Open Geosciences, 2015, vol. 7, p. 244-251.
HURAI, V. - WIERZBICKA-WIECZOREK, M. - PENTRÁK, M. - HURAIOVÁ, M. - THOMAS, R. - SWIERCZEWSKA, A. - LUPTÁKOVÁ, J. X-Ray Diffraction and Vibrational Spectroscopic Characteristics of Hydroxylclinohumite from Ruby-Bearing Marbles (Luc Yen District, Vietnam). In International Journal of Mineralogy, 2014, ID 648530, 11 p.
BOROJEVIĆ ŠOŠTARIĆ, S. - PALINKAŠ, L. - NEUBAUER, F. - HURAI, V. - CVETKOVIĆ, V. - ROLLER-LUTZ, Z. - MANDIĆ, M. - GENSER, J. Silver-base metal epithermal vein and listwanite hosted deposit Crnac, Rogozna Mts., Kosovo, part II: A link between magmatic rocks and epithermal mineralization. In Ore Geology Reviews, 2013, vol. 50, p. 98-117.
HURAI, V. - DANIŠÍK, M. - HURAIOVÁ, M. - PAQUETTE, J-L. - ÁDÁM, A. Combined U/Pb and (U–Th)/He geochronometry of basalt maars in Western Carpathians: implications for age of intraplate volcanism and origin of zircon metasomatism. In Contributions to Mineralogy and Petrology, 2013, vol. 166, no. 4, p. 1235-1251.
HURAI, V. - HURAIOVÁ, M. - MILOVSKÝ, R. - LUPTÁKOVÁ, J. - KONEČNÝ, P. High-pressure aragonite phenocrysts in carbonatite and carbonated syenite xenoliths within an alkali basalt. In American Mineralogist, 2013, vol. 98, p. 1074-1077.
HURAI, V. - PAQUETTE, J-L. - HURAIOVÁ, M. - SABOL, M. U-Pb geochronology of zircons from fossiliferous sediments of the Hajnáčka I maar (Slovakia) - type locality of the MN16a biostratigraphic subzone. In Geological Magazine, 2012, vol. 149, no. 6, p. 989-1000.
MILOVSKÝ, R. - VAN DEN KERKHOF, A. - HOEFS, J. - HURAI, V. - PROCHASKA, W. Cathodoluminescence, fluid inclusion and stable C-O isotope study of tectonic breccias from thrusting plane of a thin-skinned calcareous nappe. In International Journal of Earth Sciences, 2012, vol. 101, no. 2, p. 535-554.
SLOBODNÍK, M. - MELICHAR, R. - HURAI, V. - BAKKER, R. Litho-stratigraphic effect on Variscan fluid flow within the Prague Synform, Barrandian: evidence based on C, O, Sr isotopes and fluid inclusions. In Marine and Petroleum Geology, 2012, vol.35, no. 1, p. 128-138.
HURAI, V. - HURAIOVÁ, M. - KODĚRA, P. - PROCHASKA, W. - VOZÁROVÁ, A. - DIANIŠKA, I. Fluid inclusion and stable C-O isotope constraints on the origin of metasomatic magnesite deposits of the Western Carpathians, Slovakia. In Russian Geology and Geophysics, 2011, vol. 52, p. 1283-1299.
HURAI, V. - HURAIOVÁ, M. Origin of ferroan alabandite and manganoan sphalerite from the Tisovec skarn, Slovakia. In Neues Jahrbuch für Mineralogie - Abhandlungen, 2011, vol. 188, no. 2, p. 119-134.
HURAI, V. - JANÁK, M. - THOMAS, R. Fluid-assisted retrogression of garnet and P-T history of metapelites from HP/UHP metamorphic terrane (Pohorje Mountains, Eastern Alps). In Contributions to Mineralogy and Petrology, 2010, vol. 160, no. 2, p. 203-218.
HURAI, V. - PAQUETTE, J-L. - HURAIOVÁ, M. - KONEČNÝ, P. U-Th-Pb geochronology of zircon and monazite from syenite and pincinite xenoliths in Pliocene alkali basalts of the intra-Carpathian back-arc basin. In Journal of Volcanology and Geothermal Research, 2010, vol. 198, no. 3-4, p. 275-287.
HURAI, V. Fluid inclusion geobarometry: Pressure corrections for immiscible H2O-CH4 and H2O-CO2 fluids. In Chemical Geology, 2010, vol. 278, no. 3-4, p. 201-211.
JANÁK, M. - CORNELL, D. - FROITZHEIM, N. - DE HOOG, C-J. - BROSKA, I. - VRABEC, M. - HURAI, V. Eclogite-hosting metapelites from the Pohorje Mountains (Eastern Alps): P-T evolution, zircon geochronology and tectonic implications. In European Journal of Mineralogy, 2009, vol. 21, no. 6, p. 1191-1212.
HURAI, V. - GÖTTLICHER, J. - MAJZLAN, J. - HURAIOVÁ, M. Contrasting ferric iron contents in conjugate Fe oxide and silicate melts from Southern Slovakia determined using micro-xanes spectroscopy. In Canadian Mineralogist, 2008, vol. 46, no. 4, p. 1173-1181.
HURAI, V. - LEXA, O. - SCHULMANN, K. - MONTIGNY, R. - PROCHASKA, W. - FRANK, W. - KONEČNÝ, P. - KRÁĽ, J. - THOMAS, R. - CHOVAN, M. Mobilization of ore fluids during Alpine metamorphism: evidence from hydrothermal veins in the Variscan basement of Western Carpathians, Slovakia. In Geofluids, 2008, vol. 8, no. 3, p. 181-207.
HURAI, V. - PROCHASKA, W. - LEXA, O. - SCHULMANN, K. - THOMAS, R. - IVAN, P. High-density nitrogen inclusions in barite from a giant siderite vein: implications for Alpine evolution of the Variscan basement of Western Carpathians, Slovakia. In Journal of Metamorphic Geology, 2008, vol. 26, no. 4, p. 487-498.
HURAI, V. - HURAIOVÁ, M. - KONEČNÝ, P. - THOMAS, R. Mineral-melt-fluid composition of carbonate-bearing cumulate xenoliths in Tertiary alkali basalts of southern Slovakia. In Mineralogical Magazine, 2007, vol. 71, no. 1, p. 63-79.
LEXA, J. - BAČO, P. - HURAI, V. - CHOVAN, M. - KODĚRA, P. - PETRO, M. - ROJKOVIČ, I. - TRÉGER, M. Vysvetlivky k metalogenetickej mape Slovenskej republiky 1 : 500 000. Editor Jaroslav Lexa. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2007. 153 s. ISBN 978-80-89225-11-8.
HURAI, V. - MARKO, F. - TOKARSKI, A. - SWIERCZEWSKA, A. - KOTULOVÁ, J. - BIROŇ, A. Fluid inclusion evidence for deep burial of the Tertiary accretionary wedge of the Carpathians. In Terra Nova, 2006, vol. 18, no. 6, p. 440-446.
MILOVSKÝ, R. - HURAI, V. - PLAŠIENKA, D. - BIROŇ, A. Hydrotectonic regime at soles of overthrust sheets: textural and fluid inclusion evidence from basal cataclasites of the Muráň nappe (Western Carpathians, Slovakia). In Geodinamica Acta, 2003, vol. 16, no. 1, p. 1-20.
HURAI, V. - KIHLE, J. - KOTULOVÁ, J. - MARKO, F. - SWIERCZEWSKA, A. Origin of the methane in quartz crystals from the Tertiary accretionary wedge and forearc basin of the Western Carpathians. In Applied Geochemistry, 2002, vol. 17, p. 1259-1271.

V Katalógu publikačnej činnosti pracovníkov SAV nájdete kompletný prehľad publikácií od r. 1999 (príp. od nástupu zamestnanca na pracovisko SAV)